தாவரவியல் - செல் சுழற்சி இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

உயிரியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. மறைமுக செல்பகுப்பின் முக்கியத்துவத்தில் ஏதேனும் மூன்றினை எழுதுக.

 2. வரையறு: செல் சுழற்சி

 3. யூகேரியோட்டிக் செல்லின் செல் சுழற்சி கால அளவு யாது?

 4. சைக்ளின்களின் வேலை யாது?

 5. மனிதனின் G0 நிலையில் காணப்படும் செல்கள் யாவை?

 6. பைவாலண்ட் குரோமோசோம் என்பது யாது?

 7. நான்காமை நிலை குரோமோசோம் என்பது யாது?

 8. பகுப்பிடைக்காலம் என்றால் என்ன?

 9. மைட்டாடிக் நச்சுகள் (மைட்டாடிக் ஒடுக்கிகள்) என்பது யாது?

 10. பாலிடீன் குரோமோசோம் தோன்றல் எவ்வாறு ஏற்படுகிறது?

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard தாவரவியல் - செல் சுழற்சி இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Standard - Botany - Cell Cycle Two Marks Question Paper )

Write your Comment