தாவரவியல் - கனிம ஊட்டம் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

உயிரியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. மெக்னீசியம் பற்றி எழுதுக 

 2. தாமிரம் பற்றாக்குறைவால் ஏற்ப்படும் அறிகுறியினை எழுதுக. 

 3. காற்றூடக வளர்ப்பு பற்றி எழுதுக 

 4. அலுமினியம் நச்சுத்தன்மை என்றால் என்ன?

 5. உயிரி அல்லாத (அ) பௌதிக நைட்ரஜன் நிலை நிறுத்தம் பற்றி எழுதுக 

 6. அம்மோனியாவாதல் என்றல் என்ன?

 7. அமைனோ மாற்றம் பற்றி எழுதுக.

 8. முழுவேர் ஒட்டுண்ணி என்றால் என்ன?

 9. லைக்கன்கள் பற்றி எழுதுக.

 10. சயனோ பாக்டீரியா மற்றும் பவள வேர்கள் பற்றி எழுதுக. 

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard தாவரவியல் - கனிம ஊட்டம் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Standard Botany - Mineral Nutrition Two Marks Question Paper )

Write your Comment