தாவரவியல் - தாவர உலகம் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

உயிரியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  15 x 2 = 30
 1. ’பிக்னோசைலிக்’ பற்றி நீவிர் அறிவது யாது?

 2. ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்களுக்கும், ஜிம்னோஸ்பெர்ம்களுக்கும் இடையே காணப்படும் இரண்டு பொதுப் பண்புகளை எழுதுக

 3. பிரையோஃபைட்களின் கருவுறுதலுக்கு நீர் அவசியம் என்ற கருத்தை ஏற்கிறாயா? உனது விடையை நியாயப்படுத்துக.

 4. பாசிகளின் முக்கியத்துவம் யாது?

 5. பைரினாய்டுகள் என்பவை யாவை?

 6. பாசிகளின் செல்கள் எதனால் ஆனது?

 7. பாசிகளின் பல்வேறு சேமிப்பு உணவுப்பொருட்கள் யாவை? எ-கா.தருக.

 8. வித்தகத் தாவர சந்ததியில் முதல் செல் எது?

 9. ரெய்மர் 1954 முன்மொழிந்த டெரிடோஃபைட்டாவின் ஐந்து துணை பிரிவுகள் யாவை?

 10. புரோட்டோஸ்டீல் என்பது யாது? அதன் வகைகள் யாவை 

 11. ஹோப்ளோஸ்டீல் என்பது யாது? எ.கா. தருக.

 12. எந்த தாவரங்களில் மட்டும் சைலக்குழாய்கள் காணப்படுகின்றன?

 13. பவழவேர்கள் எந்தத் தாவரத்தில் காணப்படுகிறது அதன் முக்கியத்துவம் யாது?

 14. ஜிம்னோஸ்பெர்ம்களின் விதைகளில் கருவூண்திசு எப்பொழுது உருவாகிறது? 

 15. தேசிய கல்மரப் பூங்கா எங்கு அமைந்துள்ளது?அங்கு பராமரிக்கப்படுவது யாது?

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard தாவரவியல் - தாவர உலகம் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Standard - Botany - Plant Kingdom Two Marks Questions )

Write your Comment