தாவரவியல் - வகைப்பாட்டியல் மற்றும் குழுமப் பரிணாம வகைப்பாட்டியல் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

உயிரியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. இருவிதையிலைகளையும் கோப்பை வடிவப் பூத்தளத்தையும் கொண்ட தாவரங்களை  எவ்வாறு வகைப்படுத்துவாய்

 2. மெட்டிரியா மெடிக்கா என்பது என்ன?      

 3. டேலிசும் ஹேவுட்டும் வகைப்பாட்டிலுக்கு தந்த வரையறை யாது?          

 4. துறை என்றால் என்ன ?

 5. வகுப்பு என்றால் என்ன ?

 6. உயிரிய சிற்றினம்  பற்றி எர்னஸ்ட் மேயர் கூற்று யாது?

 7. தாவரங்களுக்கு பெயரிடுதலை முறைப்படுத்த தாவரவியல் சட்டக்குழு எத்தனை வருடங்களுக்கு ஒரு முறை கூடுகிறது.

 8. மாற்று வகைபாடு என்றால் என்ன? 

 9. புது வகைப்பாடு என்பது யாது? 

 10. தாவரத் தொகுப்பு புத்தகம் என்பது யாது?  

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard தாவரவியல் - வகைப்பாட்டியல் மற்றும் குழுமப் பரிணாம வகைப்பாட்டியல் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Standard - Botany - Taxonomy And Systematic Botany Two Marks Questions )

Write your Comment