தொழிலின் நோக்கங்கள் முக்கிய வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  3 x 1 = 3
 1. தொழிலின் முதன்மை குறிக்கோள் 

  (a)

  இலாபம் ஈட்டூதல் 

  (b)

  இலாபம் ஈட்டாமல் இருத்தல் 

  (c)

  சிறப்புத் தேர்ச்சி

  (d)

  மேற்கூறிய அனைத்தும்

 2. மருத்துவர் தொழில் என்பது

  (a)

  வேலைவாயுப்பு

  (b)

  தொழில்

  (c)

  சிறப்புத் தொழில்

  (d)

  தனியார் வணிகம் 

 3. பின்வருவனவற்றுள் எது வியாபார நடவடிக்கையின் சிறப்பியல்புகள் இல்லை?

  (a)

  பொருட்கள் மற்றும் சேவையை உருவாக்குதல்

  (b)

   இடர் ஏற்றல்

  (c)

  பொருள் மற்றும் சேவை பரிமாற்றம் விற்பனை 

  (d)

  சம்பளம் /கூலி 

 4. 3 x 2 = 6
 5. பொருளாதார நடவடிக்கை என்றால் என்ன?

 6. தொழில் என்றால் என்ன?

 7. வேலை என்றால் என்ன?

 8. 2 x 3 = 6
 9. மனிதச் செயல்பாடுகள் என்றால் என்ன?

 10. மனிதக் செயல்பாடுகள் விவரி

 11. 2 x 5 = 10
 12. தொழிலின் சிறப்பியில்புகள் யாவை?

 13. தொழில் , சிறப்புத் தொழில் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு - ஓர் ஓப்பிடூ செய்க

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard வணிகவியல் Chapter 2 தொழிலின் நோக்கங்கள் முக்கிய வினாத்தாள் ( 11th Standard Commerce Chapter 2 Objectives of Business Important Question Paper )

Write your Comment