தொழில் நடவடிக்கைகளின் வகைகள் முக்கிய வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. இரும்பிலிருந்து தாதுக்களை பிரித்தெடுக்கும்  தொழிற்சாலை என்பது

  (a)

  கட்டுமானத் தொழில்கள்

  (b)

  தயாரிப்புத் தொழில்கள்

  (c)

  பிரித்தெடுக்கும் தொழில்கள்

  (d)

  மரபுசார் உற்பத்தித் தொழில்கள்

 2. வியாபாரத்திற்கு  உறுதுணைபுரிவை என்பது

  (a)

  வியாபாரம்

  (b)

  விளம்பரம்

  (c)

  பண்டகசாலை

  (d)

  கட்டுமானம்

 3. ஒரு நபர் மட்டும் முதலீடு செய்து நடத்தும் வணிகம்

  (a)

  கூட்டாண்மை

  (b)

  கூட்டுப்பங்கு நிறுமம்

  (c)

  தனியார் வணிகம்

  (d)

  கூட்டுறவுச் சங்கம்

 4. கட்டிடங்கள், பாலங்கள் அணைகள் கட்டத் தேவையான பொருட்களை தயாரிக்கும் தொழிற்சாலைக்கு ________ என்று பெயர்

  (a)

  கட்டுமானத் தொழில்கள்

  (b)

  தயாரிப்புத் தொழில்கள்

  (c)

  உற்பத்தித் தொழில்கள்

  (d)

  சேவைத் தொழில்கள்

 5. மருத்துவ கருவிகள் , கழிவு சேவை, சுற்றுலாத் தொழில் வழங்கும் தொழிற்சாலைக்கு _________ என்று பெயர்.

  (a)

  முதன்மைத் தொழில்கள்

  (b)

  இரண்டாம் தொழில்கள்

  (c)

  பகுப்பாய்வு உற்பத்தி தொழில்கள்

  (d)

  சேவைத் தொழில்கள்

 6. 3 x 2 = 6
 7. வணிகத்தை வரையறுக்க

 8. உற்பத்தித் தொழில் என்றால் என்ன?

 9. வியாபாரம் என்றால் என்ன?

 10. 3 x 3 = 9
 11. பிரித்தெடூக்கும் உற்பத்தி தொழில்கள் மற்றும் மரபுசார் உற்பத்தி தொழில்கள் வேறுபடுத்துக

 12. சேவைத் தொழில்கள் என்றால் என்ன?

 13. வணிக்கத்தின் ஏதேனும் மூன்று சிறப்பியல்புகளை விவரி

 14. 2 x 5 = 10
 15. உற்பத்தித் தொழில்களின் வகைகளை அதன் அளவுகளின் அடிப்படையில் விவரி?

 16. உற்பத்தித் தொழில் வணிகம் மற்றும் வியாபாரம் ஓர் ஒப்பிடூ செய்க

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard வணிகவியல் Chapter 3 தொழில் நடவடிக்கைகளின் வகைகள் முக்கிய வினாத்தாள் ( 11th Standard Commerce Chapter 3 Classification Of Business Activities Important Question Paper )

Write your Comment