தனியாள் வணிகம் மாதிரி வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  4 x 1 = 4
 1. கிழ்க்கண்டவற்றில் எது பழமையான வியாபார அமைப்பு வடிவம்?

  (a)

  தனியாள் வணிகம்

  (b)

  கூட்டாண்மை

  (c)

  கூட்டூறவுச் சங்கம்

  (d)

  நிறுமம்

 2. எந்த அமைப்பு ஒரே ஒருவராக உரிமையாளர் நிறுவனர் மற்றும் மேலாளர் என்ற வகையில் இருக்கும்

  (a)

  கூட்டூ நிறுவனம் 

  (b)

  அரசு நிறுவனம்

  (c)

  கூட்டூறவுச் சங்கம் 

  (d)

  தனியாள் வணிகம்

 3. தனியாள் வணிகத்தின் மிகப்பெரிய குறைபாடு 

  (a)

  வரையறு பொறுப்பு

  (b)

  வரையராப் பொறுப்பு 

  (c)

  அமைப்பெளிமை

  (d)

  விரைவான  முடிவு

 4. பின்வருவனவற்றுல் எந்த ஒன்று தொழில் அமைப்பு இல்லாதது 

  (a)

  கூட்டூப் பங்கு நீறுமம்

  (b)

  தனியாள் வணிகம்

  (c)

  அரசு  நீறும்ம்

  (d)

  கூட்டூறவு

 5. 3 x 2 = 6
 6. தனியாள் வணிகர் என்று அழைக்கப்படுவர் யார்?

 7. கூட்டூரு நிறுவனங்களைப் பற்றி சுருக்கமாக கூறுக

 8. கூட்டூருசாரா பேரளவு  நிறுவனங்களைப்  பற்றி சுருக்கமாக கூறுக

 9. 5 x 3 = 15
 10. தனியாள் வணிகத்தில் இரகசியத்தன்மை எப்படி காப்பாற்ற இயலும்?

 11. வரையறாப் பொறுப்பு என்றால் என்ன?

 12. தனியாள் வணிகத்தின் மூன்று பண்புகளை விவரி 

 13. தனியாள் வணிகத்திற்கு சில உதாரணங்களை கூறு

 14. தனியாள் வணிகம் -வரைவிலக்கணம் தருக

 15. 1 x 5 = 5
 16. தனியாள் வணிகத்தின் பண்புகள் யாவை?

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard வணிகவியல் Chapter 4 தனியாள் வணிகம் மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Standard Commerce Chapter 4 Sole Proprietorship Model Question Paper )

Write your Comment