தொழில் நடவடிக்கைகளின் வகைகள் Book Back Questions

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  3 x 1 = 3
 1. இரும்பிலிருந்து தாதுக்களை பிரித்தெடுக்கும்  தொழிற்சாலை என்பது

  (a)

  கட்டுமானத் தொழில்கள்

  (b)

  தயாரிப்புத் தொழில்கள்

  (c)

  பிரித்தெடுக்கும் தொழில்கள்

  (d)

  மரபுசார் உற்பத்தித் தொழில்கள்

 2. அதிக அளவு அபாயத்தைக் கொண்டது 

  (a)

  உற்பத்தித் தொழில்

  (b)

  வணிகம் 

  (c)

  வியாபாரம் 

  (d)

  இவை அனைத்தும்

 3. வணிகம் என்பது எதனை உள்ளடக்கியது

  (a)

  பொருட்களை அளித்தல்,

  (b)

  பொருட்கள் விலையிடல்

  (c)

  பொருட்களைகொள்முதல் செய்தல் மற்றும் விற்பனை செய்தல்

  (d)

  பொருட்களை தயாரித்தல்

 4. 3 x 2 = 6
 5. வணிகத்தை வரையறுக்க

 6. வியாபாரம் என்றால் என்ன?

 7. போக்குவரத்து -சிறு குறிப்பு வரைக

 8. 2 x 3 = 6
 9. சேவைத் தொழில்கள் என்றால் என்ன?

 10. வணிகத்தை எடுத்துகாட்டூடன் குறிப்பு வரைக

 11. 3 x 5 = 15
 12. உற்பத்தித் தொழில்களின் வகைகளை அதன் அளவுகளின் அடிப்படையில் விவரி?

 13. வணிகத்தின் சிறப்பியல்கள் விவரி 

 14. சிறு குறிப்பு வரைக 
  i) பகுப்பாய்வு உற்பத்தித் தொழில் 
  2) மரபுசார் உற்பத்தித் தொழில்கள் 
  3) கட்டூமானத் தொழில்கள்

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard வணிகவியல் - தொழில் நடவடிக்கைகளின் வகைகள் Book Back Questions ( 11th Standard Commerce - Classification of Business Activities Book Back Questions )

Write your Comment