முதல் இடைத்தேர்வு மாதிரி வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. _______ முதன்முதலில் சுல்தானாக இருந்தார் .அடர்ந்த வனப்பகுதிகளில் பாதை உருவாக்கி வியாபாரம் செய்ய  வழி வகுத்தார்

  (a)

  பால்பன்

  (b)

  வாஸ்கோடகாமா

  (c)

  அக்பர் 

  (d)

  அலாவுதீன் கில்ஜி

 2. மருத்துவர் தொழில் என்பது

  (a)

  வேலைவாயுப்பு

  (b)

  தொழில்

  (c)

  சிறப்புத் தொழில்

  (d)

  தனியார் வணிகம் 

 3. கட்டிடங்கள், பாலங்கள் அணைகள் கட்டத் தேவையான பொருட்களை தயாரிக்கும் தொழிற்சாலைக்கு ________ என்று பெயர்

  (a)

  கட்டுமானத் தொழில்கள்

  (b)

  தயாரிப்புத் தொழில்கள்

  (c)

  உற்பத்தித் தொழில்கள்

  (d)

  சேவைத் தொழில்கள்

 4. எந்த அமைப்பு ஒரே ஒருவராக உரிமையாளர் நிறுவனர் மற்றும் மேலாளர் என்ற வகையில் இருக்கும்

  (a)

  கூட்டூ நிறுவனம் 

  (b)

  அரசு நிறுவனம்

  (c)

  கூட்டூறவுச் சங்கம் 

  (d)

  தனியாள் வணிகம்

 5. கூட்டாண்மையில் வங்கித் தொழில் அல்லாத மற்ற தொழிலும் அதிகபட்ச நபர்களின் எண்ணிக்கை. 

  (a)

  2

  (b)

  10

  (c)

  20

  (d)

  15

 6. 5 x 2 = 10
 7. ஜானகர் என்பவர் யார்?

 8. வேலை என்றால் என்ன?

 9. கூட்டூருசாரா பேரளவு  நிறுவனங்களைப்  பற்றி சுருக்கமாக கூறுக

 10. கூட்டாண்மைக் கலைப்பு எத்தனை வகைப்படும்?

 11. துறைவாரி அமைப்புகளின் தன்மைகள் சிலவற்றைக் குறிப்பிடுக.

 12. 5 x 3 = 15
 13. இளங்கோவடிகள் சிலப்பதிகாரத்தில் மதுரைக் காஞ்சிப் பகுதியில் பொருட்கள் விற்குமிடத்தை எவ்வாறு குறிப்பிடுகிறார்  

 14. சிறு குறிப்பு வரைக.(அ) தொழில் (ஆ) சிறப்புத் தொழில்

 15. தனியாள் வணிகம் -வரைவிலக்கணம் தருக

 16. தனி நிறுமம் என்றால் என்ன?

 17. கூட்டுறவு உழவுச் சங்கம் பற்றிச் சிறு குறிப்பு வரைக 

 18. 4 x 5 = 20
 19. தொழில் தடைகளும் அவற்றை நீக்கும் வழிகளும்  யாவை ?

 20. சிறு குறிப்பு வரைக 
  i) பகுப்பாய்வு உற்பத்தித் தொழில் 
  2) மரபுசார் உற்பத்தித் தொழில்கள் 
  3) கட்டூமானத் தொழில்கள்

 21. தனியாள் வணிகத்தின் குறைபாடுகளை விவரி

 22. அரசு நிறுமங்களின் சிறப்பியல்புகள் யாவை?(ஏதேனும் ஐந்து மட்டும்)

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard வணிகவியல் முதல் இடைத்தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Standard Commerce First Mid Term Model Question Paper )

Write your Comment