இந்து கூட்டுக்குடும்பம் மற்றும் கூட்டாண்மை Book Back Questions

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. இந்து கூட்டுக் குடும்பம் யாரால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது?

  (a)

  முதலாளி 

  (b)

  கர்த்தா 

  (c)

  மேலாளர் 

  (d)

  கூட்டாளி 

 2. இந்து கூட்டுக் குடும்ப தொழிலில் உறுப்பினர்களை எவ்வாறு அழைப்பாய்?

  (a)

  கர்த்தா 

  (b)

  கூட்டு வாரிசுதார் 

  (c)

  தலைமுறை 

  (d)

  கூட்டாளிகள் 

 3. கூட்டாண்மை பதிவு 

  (a)

  கட்டாயம் 

  (b)

  விருப்பத்தின் பேரில் 

  (c)

  அவசியமில்லை 

  (d)

  இவற்றில் ஏதுமில்லை 

 4. ஒரு குறிப்பிட்ட தொழில் அல்லது செயலை செய்வதற்காக தற்காலிகமாக தொடங்கப்பட்ட கூட்டாண்மை ..................

  (a)

  விருப்பமுறி கூட்டாண்மை

  (b)

  குறிப்பிட்ட கூட்டாண்மை

  (c)

  வரையறுத்த கூட்டாண்மை

  (d)

  இணைவினைக் கூட்டாண்மை

 5. கூட்டாண்மையை ................பதிவு செய்யலாம் 

  (a)

  நிறுமப் பதிவாளர் 

  (b)

  கூட்டுறவுப் பதிவாளர் 

  (c)

  கூட்டாண்மைப் பதிவாளர் 

  (d)

  மாவட்ட அட்சியர் 

 6. 3 x 2 = 6
 7. கர்த்தா என்பவர் யார்?

 8. கூட்டாளி என்பவர் யார்?

 9. இளவர் கூட்டாளி என்பவர் யார்?

 10. 3 x 3 = 9
 11. இந்து கூட்டுக் குடும்பத் தொழில் என்றால் என்ன?

 12. கூட்டாண்மை இலக்கணம் வரைக 

 13. இரகசிய கூட்டாளி என்பவர் யார்?

 14. 2 x 5 = 10
 15. கர்த்தாவின் உட்கிடை ஆணையுரிமை என்றால் என்ன?

 16. கூட்டாண்மை கலைப்பின் வகைகளை விவரி 

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard வணிகவியல் - இந்து கூட்டுக்குடும்பம் மற்றும் கூட்டாண்மை Book Back Questions ( 11th Standard Commerce - Hindu Undivided Family and Partnership Book Back Questions )

Write your Comment