இந்து கூட்டுக்குடும்பம் மற்றும் கூட்டாண்மை மாதிரி வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. இந்து கூட்டுக் குடும்பம் யாரால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது?

  (a)

  முதலாளி 

  (b)

  கர்த்தா 

  (c)

  மேலாளர் 

  (d)

  கூட்டாளி 

 2. இந்து கூட்டுக் குடும்ப தொழிலில் உறுப்பினர்களை எவ்வாறு அழைப்பாய்?

  (a)

  கர்த்தா 

  (b)

  கூட்டு வாரிசுதார் 

  (c)

  தலைமுறை 

  (d)

  கூட்டாளிகள் 

 3. கூட்டாண்மையை ................பதிவு செய்யலாம் 

  (a)

  நிறுமப் பதிவாளர் 

  (b)

  கூட்டுறவுப் பதிவாளர் 

  (c)

  கூட்டாண்மைப் பதிவாளர் 

  (d)

  மாவட்ட அட்சியர் 

 4. கூட்டாண்மை பதிவுச் சட்டம்

  (a)

  1956

  (b)

  1952

  (c)

  1932

  (d)

  1955

 5. கூட்டாண்மையில் வங்கித் தொழில் அல்லாத மற்ற தொழிலும் அதிகபட்ச நபர்களின் எண்ணிக்கை. 

  (a)

  2

  (b)

  10

  (c)

  20

  (d)

  15

 6. 6 x 2 = 12
 7. கர்த்தா என்பவர் யார்?

 8. இந்து சட்டத்தின் இரண்டு பிரிவுகள் யாவை?

 9. கூட்டாளி என்பவர் யார்?

 10. உறங்கும் கூட்டாளி என்பவர் யார்?

 11. இளவர் கூட்டாளி என்பவர் யார்?

 12. கூட்டாண்மைக் கலைப்பு எத்தனை வகைப்படும்?

 13. 6 x 3 = 18
 14. இந்து கூட்டுக் குடும்பத் தொழில் என்றால் என்ன?

 15. இந்து கூட்டுக் குடும்பத் தொழிலின் சிறப்பியல்புகள் ஏதேனும் மூன்றை விவரி 

 16. கூட்டாண்மை இலக்கணம் வரைக 

 17. கூட்டாண்மை நிறுவனத்தில் குறைந்தபட்ச, அதிகபட்ச உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை யாது?

 18. கூட்டாண்மை ஒப்பாவணம் என்றால் என்ன?

 19. இரகசிய கூட்டாளி என்பவர் யார்?

 20. 3 x 5 = 15
 21. கர்த்தாவின் உட்கிடை ஆணையுரிமை என்றால் என்ன?

 22. கூட்டாண்மை கலைப்பின் வகைகளை விவரி 

 23. கூட்டாண்மை நிறுவனத்தைப் பதிவு செய்ய பின்பற்றப்படும் நடைமுறைகளை விவரி.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th வணிகவியல் Unit 5 இந்து கூட்டுக்குடும்பம் மற்றும் கூட்டாண்மை மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Standard Commerce Hindu Undivided Family And Partnership Model Question Paper )

Write your Comment