இந்து கூட்டுக்குடும்பம் மற்றும் கூட்டாண்மை ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 10
  10 x 1 = 10
 1. இந்து கூட்டுக் குடும்பம் யாரால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது?

  (a)

  முதலாளி 

  (b)

  கர்த்தா 

  (c)

  மேலாளர் 

  (d)

  கூட்டாளி 

 2. இந்து கூட்டுக் குடும்ப வியாபாரத்தில் ஒருவர் எவ்வாறு உறுப்பினராகிறார்?

  (a)

  உடன்படுக்கையால் 

  (b)

  பிறப்பால் 

  (c)

  முதலீட்டின் அடிப்படையில் 

  (d)

  நிர்வாகத்தின் அடிப்படையில் 

 3. இந்து கூட்டுக் குடும்ப தொழிலில் உறுப்பினர்களை எவ்வாறு அழைப்பாய்?

  (a)

  கர்த்தா 

  (b)

  கூட்டு வாரிசுதார் 

  (c)

  தலைமுறை 

  (d)

  கூட்டாளிகள் 

 4. கூட்டாண்மை உண்டாக்கப்படுவது 

  (a)

  ஒப்பந்தத்தால் 

  (b)

  கூட்டாளிகளிடையே உறவு 

  (c)

  அரசின் வழிகாட்டல் 

  (d)

  நட்பின் அடிப்படையில் 

 5. கூட்டாண்மை பதிவு 

  (a)

  கட்டாயம் 

  (b)

  விருப்பத்தின் பேரில் 

  (c)

  அவசியமில்லை 

  (d)

  இவற்றில் ஏதுமில்லை 

 6. ஒரு குறிப்பிட்ட தொழில் அல்லது செயலை செய்வதற்காக தற்காலிகமாக தொடங்கப்பட்ட கூட்டாண்மை ..................

  (a)

  விருப்பமுறி கூட்டாண்மை

  (b)

  குறிப்பிட்ட கூட்டாண்மை

  (c)

  வரையறுத்த கூட்டாண்மை

  (d)

  இணைவினைக் கூட்டாண்மை

 7. கூட்டாண்மை ஒப்பாவனத்தை இவ்வாறு அழைக்கலாம் .............

  (a)

  சங்க நடைமுறை விதிகள் 

  (b)

  கூட்டாண்மை சங்கநடைமுறை விதிகள் 

  (c)

  கூட்டாண்மைச் சட்டம் 

  (d)

  கூட்டாண்மை

 8. கூட்டாண்மையை ................பதிவு செய்யலாம் 

  (a)

  நிறுமப் பதிவாளர் 

  (b)

  கூட்டுறவுப் பதிவாளர் 

  (c)

  கூட்டாண்மைப் பதிவாளர் 

  (d)

  மாவட்ட அட்சியர் 

 9. கூட்டாண்மை பதிவுச் சட்டம்

  (a)

  1956

  (b)

  1952

  (c)

  1932

  (d)

  1955

 10. கூட்டாண்மையில் வங்கித் தொழில் அல்லாத மற்ற தொழிலும் அதிகபட்ச நபர்களின் எண்ணிக்கை. 

  (a)

  2

  (b)

  10

  (c)

  20

  (d)

  15

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard வணிகவியல் இந்து கூட்டுக்குடும்பம் மற்றும் கூட்டாண்மை ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் மற்றும் பதில்கள் ( 11th Standard Commerce Hindu Undivided Family and Partnership One Marks Question And Answer )

Write your Comment