இந்தியத் துணைக் கண்டத்தின் வாணிக வரலாற்றுப் பின்னணி Book Back Questions

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  4 x 1 = 4
 1. பொருட்கள் விற்பனை செய்யும் இடத்திற்கு______ என்று பெயர் 

  (a)

  அங்காடி

  (b)

  சந்தை

  (c)

  நாளங்காடி

  (d)

  அல்லங்காடி

 2. இடத்தடை இதன் மூலம் நீக்கப்படுகிறது 

  (a)

  போக்குவரத்து

  (b)

  பண்டகசாலை 

  (c)

  விற்பனையாளர்

  (d)

  காப்பிடூ

 3. வியாபாரம் மற்றும் வணிகம் _____ பேரரசில் பொதுவானவையாக இருந்தது

  (a)

  பல்லவர்

  (b)

  சோழர்

  (c)

  பாண்டியர்

  (d)

  சேரர்

 4. _______ முதன்முதலில் சுல்தானாக இருந்தார் .அடர்ந்த வனப்பகுதிகளில் பாதை உருவாக்கி வியாபாரம் செய்ய  வழி வகுத்தார்

  (a)

  பால்பன்

  (b)

  வாஸ்கோடகாமா

  (c)

  அக்பர் 

  (d)

  அலாவுதீன் கில்ஜி

 5. 2 x 2 = 4
 6. பண்டமாற்றுமுறை என்றால் என்ன?

 7. அல்லங்காடி என்றால் என்ன?

 8. 4 x 3 = 12
 9. வணிகம் பொருள் தருக

 10. மருவுர்ப்பாக்கம் மற்றும் பட்டினப்பாக்கம் விளக்குக

 11. பாண்டியர் ஆட்சிக்காலத்தில் உருவாக்கப்பட்ட துறைமுகங்கள் யாவை?

 12. செல்வத்தை உருவாக்குவது பற்றி அர்த்தசாத்திரத்தில் என்ன கூறப்பட்டூள்ளது

 13. 2 x 5 = 10
 14. வணிகத்தின் பல்வேறு தடைகளை கூறுக 

 15. பண்டையத் தமிழ்நாட்டின் வெளிநாட்டு வர்த்தகத்தின் பங்களிப்பைக்  பற்றி விளக்குக 

*****************************************

Reviews & Comments about 11 Standard வணிகவியல் - இந்தியத் துணைக் கண்டத்தின் வாணிக வரலாற்றுப் பின்னணி Book Back Questions ( 11th Standard Commerce - Historical Background of Commerce in The Sub-Continent Book Back Questions )

Write your Comment