கூட்டுப் பங்கு நிறுமம் Book Back Questions

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 00:40:00 Hrs
Total Marks : 25
  3 x 1 = 3
 1. நிறுவனத்திற்கும் வெளிநபருக்கும் உள்ள உறவு முறையைப் பற்றிக் குறிப்பிடுவது எது?

  (a)

  தகவலறிக்கை 

  (b)

  சங்க நடைமுறை விதிகள் 

  (c)

  அமைப்பு முறையேடு 

  (d)

  கூட்டுருவாக்கச் சான்றிதழ் 

 2. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது நாடாளுமன்ற அல்லது மாநிலச் சட்ட மன்றங்கள் இயற்றிய சட்டத்தின் மூலம் உருவாக்கப்படுகிறது ?

  (a)

  பட்டய (சாசன) நிறுமம் 

  (b)

  அயல் நாட்டு நிறுமம் 

  (c)

  அரசு நிறுமம் 

  (d)

  சட்டமுறை நிறுமம் 

 3. ஒரு நாட்டின் அரசராலோ, அரசியலோ வழங்கப்பட்ட சாசனத்தின் விளைவாக உருவாக்கப்படும் நிறுமங்கள் ______ எனப்படும் 

  (a)

  பட்டய (அ) சாசன நிறுமங்கள் 

  (b)

  சட்டமுறை நிறுமங்கள் 

  (c)

  பதிவு செய்யப்பட்ட நிறுமங்கள் 

  (d)

  அயல்நாட்டு நிறுமங்கள் 

 4. 3 x 2 = 6
 5. நிறுமத்தின் பல்வேறு வகைகளை விவரி 

 6. வரையறு பொறுப்பு என்றால் என்ன?

 7. நிறுமத்தின் ஏதேனும் இரண்டு சிறப்பியல்புகளைக் குறிப்பிடுக 

 8. 2 x 3 = 6
 9. தனி நிறுமம் என்றால் என்ன?

 10. அரசு நிறுமம் என்றால் என்ன?

 11. 2 x 5 = 10
 12. செயல்முறை விதிகளில் அடங்கியுள்ள பொருளடக்கங்கள் யாவை?

 13. பன்னாட்டு நிறுவனம் என்றால் என்ன?

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard வணிகவியல் - கூட்டுப் பங்கு நிறுமம் Book Back Questions ( 11th Standard Commerce - Joint Stock Company Book Back Questions )

Write your Comment