இந்தியத் துணைக் கண்டத்தின் வாணிக வரலாற்றுப் பின்னணி முக்கிய வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. பொருட்கள் விற்பனை செய்யும் இடத்திற்கு______ என்று பெயர் 

  (a)

  அங்காடி

  (b)

  சந்தை

  (c)

  நாளங்காடி

  (d)

  அல்லங்காடி

 2. இடத்தடை இதன் மூலம் நீக்கப்படுகிறது 

  (a)

  போக்குவரத்து

  (b)

  பண்டகசாலை 

  (c)

  விற்பனையாளர்

  (d)

  காப்பிடூ

 3. அர்த்தசாத்திரம் என்ற புத்தகம் யாரால் எழுதப்பட்டது 

  (a)

  கெளடியர்

  (b)

  சாணக்கியர்

  (c)

  திருவள்ளுவர்

  (d)

  இளங்கோவடிகள்

 4. பாண்டியர் காலத்தில் உருவாக்கப்பட்ட துறைமுகம் இல்லாதது எவை?

  (a)

  கொற்கை

  (b)

  சாலியூர்

  (c)

  காயல்பட்டினம்

  (d)

  காவிரிப் பூம்பட்டினம்

 5. பொருட்களின் விலைகளைக் குறைத்து வியாபார வளர்ச்சியை பெருக்க வழி வகுத்தவர் யார்?

  (a)

  அலாவுதீன் கில்ஜி

  (b)

  பால்பன்

  (c)

  வாஸ்கோடாகமா

  (d)

  அக்பர் 

 6. 6 x 2 = 12
 7. பண்டமாற்றுமுறை என்றால் என்ன?

 8. நாளங்காடி என்றால் என்ன?

 9. அல்லங்காடி என்றால் என்ன?

 10. ஜானகர் என்பவர் யார்?

 11. ஆலம்பறை பற்றி கூறுக

 12. வாணிகம்’ என்ற சொல் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள பண்டய நூல்கள் யாவை ?

 13. 6 x 3 = 18
 14. வணிகம் பொருள் தருக

 15. மருவுர்ப்பாக்கம் மற்றும் பட்டினப்பாக்கம் விளக்குக

 16. பண்டைய தமிழ்நாட்டின் வர்த்தக வளர்ச்சியில் சங்க காலத்தின் பங்கு என்ன?

 17. பாண்டியர் ஆட்சிக்காலத்தில் உருவாக்கப்பட்ட துறைமுகங்கள் யாவை?

 18. இளங்கோவடிகள் சிலப்பதிகாரத்தில் மதுரைக் காஞ்சிப் பகுதியில் பொருட்கள் விற்குமிடத்தை எவ்வாறு குறிப்பிடுகிறார்  

 19. வணிக நடவடிக்கைகள் பண்டைய காலத்திலிருந்து தற்போது வரை எவ்வாறு உருமாறி வந்துள்ளது?
   

 20. 3 x 5 = 15
 21. வணிகத்தின் பல்வேறு தடைகளை கூறுக 

 22. பண்டையத் தமிழ்நாட்டின் வெளிநாட்டு வர்த்தகத்தின் பங்களிப்பைக்  பற்றி விளக்குக 

 23. பண்டமாற்று வணிகத்தின் தடைகள் யாவை? விவரி? 

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard வணிகவியல் Chapter 1 இந்தியத் துணைக் கண்டத்தின் வாணிக வரலாற்றுப் பின்னணி முக்கிய வினாத்தாள் ( 11th Standard Commerce Chapter 1 Historical Background of Commerce in The Sub-Continent Important Question Paper )

Write your Comment