XI Public Model Question

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 02:30:00 Hrs
Total Marks : 90

  I.மிகவும் ஏற்புடைய விடையினை தேர்ந்தெடுத்து , குறியீட்டுடன் சேர்த்து எழுதவும்:

  20 x 1 = 20
 1. இடத்தடை இதன் மூலம் நீக்கப்படுகிறது 

  (a)

  போக்குவரத்து

  (b)

  பண்டகசாலை 

  (c)

  விற்பனையாளர்

  (d)

  காப்பிடூ

 2. கூட்டாண்மையை ................பதிவு செய்யலாம் 

  (a)

  நிறுமப் பதிவாளர் 

  (b)

  கூட்டுறவுப் பதிவாளர் 

  (c)

  கூட்டாண்மைப் பதிவாளர் 

  (d)

  மாவட்ட அட்சியர் 

 3. ராக்டேல் சொசையிட்டி தோற்றுவித்தார் 

  (a)

  ராயர்ட் ஓவென் 

  (b)

  H ,C  கால்வெர்ட் 

  (c)

  டால்மாக்கி 

  (d)

  லம்பேர்ட் 

 4. ஒரு அரசாங்க நிறுவனம் எதன் பெயரில் பங்குகளை வாங்குகிறது?

  (a)

  பிரதமர்

  (b)

  குடியரசுத் தலைவர்

  (c)

  இந்தியத் தலைமை நீதிபதி

  (d)

  மாநில முதலமைச்சர்

 5. வெளிநாட்டு வங்கிகள் தங்கள் செயல்பாடுகளை இந்தியாவில் ஆரம்பித்த ஆண்டு?

  (a)

  1978

  (b)

  1979

  (c)

  1980

  (d)

  1981

 6. பண்டகக் காப்பகம் ______  தடையை நீக்குகிறது.

  (a)

  ஆள்சார்

  (b)

  காலத் தடை

  (c)

  இடர்ப்பாட்டு தடை

  (d)

  அறிவுத் தடை

 7. போக்குவரத்து ______ தடையை நீக்குகிறது.

  (a)

  நேரம்

  (b)

  இடம்

  (c)

  ஆள்சார்

  (d)

  அறிவு

 8. பின்வருவனவற்றில் எது காப்பீட்டின் பணி அல்ல

  (a)

  கடன் நிதி அளிப்பு

  (b)

  இடர் பகிர்வு

  (c)

  மூலதன திரட்டுதல் உதவி

  (d)

  மட்டுப்படுத்துதல்

 9. சிறந்த முறையை தேர்ந்தெடுக்கவும், மாற்று முடிவுகளை பகுப்பாய்வு செய்யும் உதவ அடையாளம் காட்டும் சிறந்த மாதிரி எது.

  (a)

  வழிகாட்டு மாதிரிகள்

  (b)

  அட்டவணையிட்ட செயல் பாட்டு மாதிரிகள்

  (c)

  சரக்கிருப்பு மாதிரிகள்

  (d)

  மாற்று ஏற்பாடுகள் உள்ளடக்கிய பகுப்பாய்வு மாதிரிகள்

 10. பின்வருவனவற்றில் எது ஒரு தொழில் நிறுவனத்தில் பயனுள்ள நன்னெறி நடைமுறைகளை உறுதி செய்யவில்லை

  (a)

  ஒரு வெளியீட்டின் குறியீடு 

  (b)

  பணியாளர்களின் ஈடுபாடு

  (c)

  இணக்க வழிமுறைகளை நிறுவுதல் 

  (d)

  இவற்றில் எதுவும் இல்லை.

 11. நிறுவனங்களுக்கு தேவைப்படும் நேரத்தில் பணத்தை ஒதுக்கீடு செய்தல் கீழ்கண்டவாறு வரையறுக்கப்படுகிறது.

  (a)

  நிதி மேலாண்மை

  (b)

  வங்கி 

  (c)

  பண மேலாண்மை

  (d)

  இவற்றில் ஏதுமில்லை

 12. உற்பத்தி துறையின் கீழ் ஒரு குறு நிறுவனத்தின் முதலிட்டூ உச்ச வரம்பு _______ லட்சத்திற்கு மிகக்கூடாது               

  (a)

  10

  (b)

  20

  (c)

  25

  (d)

  50

 13. மீண்டும் ஏற்றுமதி செய்யும் நோக்குடன் இறக்குமதி செய்வது

  (a)

  வெளிநாட்டு வியாபாரம்

  (b)

  உள்நாட்டு வியாபாரம்

  (c)

  மறு ஏற்றுமதி வியாபாரம்

  (d)

  வியாபாரம்

 14. _____ வகை வணிக முகவர்கள் முதல்வரால் விற்பனைக்காக அனுப்பப்படும்  பொருட்களின் உடைமை உரிமையை பெருவதில்லை

  (a)

   தரகர் 

  (b)

  தன் பொறுப்பு முகவர்

  (c)

  பண்டகசாலை வைத்திருப்பவர்

  (d)

  கழிவு முகவர்

 15. கப்பல் தலைவரால் சரக்கு பெற்றுக்கொண்டதற்கு ஆதாரமாக வழங்கப்படும் இரசீது

  (a)

  அனுப்புகை இரசீது

  (b)

  கப்பல் இரசீது

  (c)

  கப்பல் துணைத்தலைவர் இரசீது

  (d)

  வாணிகத்தூதுவர் இடாப்பு

 16. உலக வர்த்தக அமைப்பின் தலைமையகம் அமைந்துள்ள இடம் 

  (a)

  நியூயார்க்

  (b)

  இலண்டன் 

  (c)

  ஜெனிவா 

  (d)

  பிரேசில்

 17. அயல் நாட்டு நீண்ட கால கடன் மற்றும் அயல் நாட்டு நாணய காப்பு பதியப்படுவது

  (a)

  அலுவல் சார்ந்த மூலதனம்

  (b)

  தனியார் மூலதனம்

  (c)

  வங்கி மூலதனம்

  (d)

  அலுவல் சார்ந்த மூலதனம் மற்றும் தனியார் மூலதனம் 

 18. செல்லாத ஒப்பந்தம் குறிப்பது

  (a)

  சட்டத்துக்கு முரணான ஒப்பந்தத்தின் இயல்பு

  (b)

  சட்டத்தால் நடைமுறைப்படுத்த முடியாத உடன்பாடு

  (c)

  சட்ட நடைமுறைகளை மீறுவதான ஒப்பந்தம்

  (d)

  பொதுக் கொள்கைக்கு எதிரான உடன்பாடு.

 19. மூன்றாம் நபர் என்று யாரை கூறுகின்றோம்?

  (a)

  வாக்குறுதி அளிப்பவர்

  (b)

  வாக்குறுதி பெறுபவர்

  (c)

  முகவர்

  (d)

  சட்டரீதியான பிரதிநிதி

 20. கணக்கீட்டு ஆண்டு என்பது

  (a)

  ஏப்ரல் 2 முதல் மார்ச் 31 வரை

  (b)

  ஏப்ரல் 3 முதல் பிப்ரவரி 28 வரை

  (c)

  சூலை 1 முதல் சூன் 30 வரை

  (d)

  சனவரி 2 முதல் டிசம்பர் 31 வரை

 21. II.எவையேனும் ஏழு  வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும் அவற்றில் வினா எண் 30க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும் .

  7 x 2 = 14
 22. மைய வங்கி பற்றிச் சுருக்கமாக விளக்குக.

 23. போக்குவரத்து மூலம் வழங்கப்படும் ஏதேனும் இரண்டு சேவைகளைப் பற்றிக் கூறுக.

 24. சமூகப் பொறுப்புணர்வு என்பதன் பொருள் யாது?

 25. வியாபாரத்தின் பொருள் யாது?

 26.  தவணை முறை விற்பனை என்றால் என்ன?

 27. பன்னாட்டு வணிகம் என்பதன் பொருள் யாது?

 28. கப்பல் வாடகை முறி(Charter Party).

 29. இந்திய ஒப்பந்தச் சட்டத்தின் இரு பகுதிகள் யாவை?

 30. ஒப்பந்த மீறுகை என்றால் என்ன?

 31. மாநில சரக்கு மற்றும் சேவை வரி பற்றிக் குறிப்பு வரைக.

 32. III.எவையேனும் ஏழு  வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும் அவற்றில் வினா எண் 40க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும் .

  7 x 3 = 21
 33. தமிழ்- பிராமி கல்வெட்டுகளில் காணப்படும் பண்டைய வியாபாரத்தை பற்றிய செய்திகள் யாவை ?

 34. வரையறாப் பொறுப்பு என்றால் என்ன?

 35. நிறுமத்தின் ஏதேனும் மூன்று நன்மைகளை விவரி 

 36. பன்னாட்டு நிறுமத்தின் தீமைகளை விவரி.

 37. மின்னணு வங்கியியல் என்றால் என்ன?

 38. பண்டகக் காப்பாளர் இரசீது -லிருந்து பண்டக சான்றாணை வேறுபடுத்துக.

 39. பயிர்க் காப்பீட்டின் பொருள் தருக.

 40. பெயர்ச்சியியலின் நன்மைகள் விவரி.

 41. அந்நிய செலாவணி மாற்று பத்திரம் என்றால் என்ன?

 42. "முத்ரா" வங்கி பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

 43. IV.அனைத்து வினாக்களுக்கும்  விடையளிக்கவும்.

  7 x 5 = 35
 44. தொழிலின் ஏதேனும் ஐந்து நோக்கங்களை விவரி

 45. வணிகத்திற்கு உருதுணையானவற்றைச் சுருக்கமாக விவரி

 46. குறிப்பு வரைக
  அ) இருத்திவைக்கப்பட்ட ஆதாயம்
  ஆ) குத்தகை நிதி

 47. அந்நிய நேரடி முதலீட்டினால் உண்டாகும் தீமைகளை விவரி?

 48. சுய உதவிக்குழுக்களின் நோக்கங்கள் யாவை?

 49. சில்லறை வியாபாரிகளுக்கு மொத்த வியாபாரிகள் ஆற்றிடூம் பணிகள் யாவை?

 50. மடங்குக் கடைகளின் சிறப்பியல்புகளை விளக்குக.

 51. உள் நாட்டு வணிகத்திற்கும் பன்னாட்டு வணிகத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் யாவை?

 52. ஏற்றுமதி ஆணை நிலையத்தின் பணிகளை விளக்கி எழுதுக.

 53. உலக வர்த்தக அமைப்பின் நன்மைகள் விவரி?

 54. மூலதன கணக்கின் கட்டமைப்பை விளக்குக

 55. உருவாக்கம் அடிப்படையில் ஒப்பந்தத்தின் வகைகள் யாவை?

 56. ஒப்பந்தத்தை மீறுகையினால் பாதிக்கப்பட்ட நபருக்கு என்ன தீர்வு கிடைக்கும்?

 57. பல்வேறு வகையான மதிப்பீடு செய்யப்படும் நபர்களைப்பற்றி விவரி.

*****************************************

Reviews & Comments about 11 ஆம் வகுப்பு வணிகவியல் திருப்புதல் தேர்வு 2018-19 ( 11th Commerce Revision Exam 2018 - 19 )

Write your Comment