திசு அளவிலான கட்டமைப்பு மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

உயிரியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 30
  10 x 3 = 30
 1. மீள் தன்மை  நாரிழைகளை மீள் தன்மை இணைப்புத்திசுவினின்றும் வேறுபடுத்து

 2. எபிதீலியத்திசுக்களின் ஏதேனும் நான்கு செயல்பாடுகளக்கூறி அச்செயலில் ஈடு்படும் திசுவை எடுத்துக்காட்டுடன் கூறுக.

 3. விலங்கு திசுவகைகளை பட்டியலிடு 

 4. எபிதீலிய திசுக்களின் பணிகள் யாவை?

 5. எபிதீலிய திசு வகைகளையும் அது காணப்படும் இடத்தை குறிப்பிடு

 6. அடிபோஸ் திசுவின் பயன் யாது?

 7. ஒரு நரம்பு செல்லின் படம் வரைந்து பாகங்களைக் குறிக்கவும்.

 8. எலும்புத்திசு, மென்திசு மட்டும் இதயத்தசையின் அமைப்பை படம் வரைந்து பாகம்குறி.

 9. சுரப்பு எபிதீலியத்தின் வகைகளை படம் வரைந்து பாகம் குறி.

 10. நாளமுள்ள சுரப்பிகள் வகைகள் யாவை?

*****************************************

Reviews & Comments about 11th உயிரியல் - திசு அளவிலான கட்டமைப்பு மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Tissue Level Of Organisation Three Marks Questions )

Write your Comment