செரித்தல் மற்றும் உட்கிரகித்தல் மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

உயிரியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 30
  10 x 3 = 30
 1. பித்த நீரில் நெரிமான நொதி்கள் இல்லை, இருந்தும் நெரித்தலில் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது ஏன்?

 2. ஸ்டார்ச் மூலக்கூறுகள் சிறுகுடலை அடைவது முதல் ஏற்படும் வேதி மாற்றங்களை பட்டியலிடுக.

 3. கலோரி மதிப்பின் அடிப்படையில் புரத்ததிற்கும் கொழுப்பிற்கும்  இடையிலான வேறுபாடு மற்றும் உடலில் இவற்றின் பங்கு குறித்து எழுதுக.

 4. செரிமான நொதி்கள் தேவையின்போது  மட்டுமே சுரக்கின்றது. விவாதிக்கவும்

 5. மராஸ்மஸ் என்பது யாது? தன அறிகுறிகள் யாவை?

 6. செரியாமை (அ) அசீரணம் ஏற்படக் காரணம் யாவை?

 7. இரைப்பை நீரில் காணப்படும் HCl ன் பணி யாது?

 8. கணையத்தின் சுரப்பிகளைக் கூறு.

 9. நாக்கின் பணி யாது?

 10. உணவுப் பாதையில் காணப்படும் நான்கு அடுக்குகளையும் அதில் உள்ள திசுக்களையும் தொகுத்து எழுது.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th உயிரியல் - செரித்தல் மற்றும் உட்கிரகித்தல் மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Zoology - Digestion And Absorption Three Marks Questions )

Write your Comment