விலங்குகளின் உறுப்பு மற்றும் உறுப்பு மண்டலங்கள் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

உயிரியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. கரப்பான் பூச்சியைத் தீங்குயிரி என ஏன் அழைக்கின்றோம்

 2. அலரி தசையின் வேலைகளை விளக்கவும்.

 3. கரப்பான் பூச்சியின் கூட்டு கண்களில் உள்ள பார்வை அலகுகளின் பெயர்களை எழுதுக.

 4. தவளை ஏன் வகுப்பு இருவாழ்விகளில் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது?

 5. 'நிக்டிடேட்டிவ் சவ்வு' என்பது யாது?

 6. தவளையின் நரம்பு மண்டலத்தில் உள்ள 3 தொகுப்புகள் யாவை?

 7. தவளையின் புற நரம்பு மண்டலத்தில் காணப்படும் நரம்புகள் எவை மற்றும் எத்தனை.

 8. தவளையின் சிறுநீரகம் எவ்வகையை சார்ந்தது?

 9. மண்புழுவின் முதுகுப்புறத் துளைகள் எங்கு காணப்டுகிறது? அதன் முக்கியத்துவம் யாது?

 10. மண்புழுவின் உடற்சுவரில் காணப்படும் அடுக்குகள் யாவை.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th உயிரியல் - விலங்குகளின் உறுப்பு மற்றும் உறுப்பு மண்டலங்கள் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Zoology - Organ And Organ Systems In Animals Two Marks Question Paper )

Write your Comment