சுவாசம் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

உயிரியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. தட்டைப் புழு, மண் புழு, மீன், இறால், கரப்பான் பூச்சி மற்றும் பூனை ஆகியவற்றின் சுவாச உறுப்புகளின் பெயர்களைக் கூறு. 

 2. காற்றானது நாசியிலிருந்து மூச்சுக்குழாயை அடையப் பல உறுப்புகளைக் கடந்து செல்கிறது. அவ்வுறுப்புகளின் பெயர்களை வரிசைப்படுத்து.

 3. உணவு விழுங்கப்படும் போது குரல் வளையை மூடும் சுவாச அமைப்பு எது?

 4. மூச்சுக்குழாயில் காற்று செல்லும் வழியில் எதிர்ப்புத்திறன் மிகவும் குறைவு ஏன்? ஏதேனும் இரண்டு காரணங்களைக் கூறு.

 5. இரத்த சிவப்பணுக்களில் பைகார்பனேட் உற்பத்தியை ஊக்குவிக்கும் நொதியின் பெயரைக் கூறு.

 6. ஸ்பைரோமீட்டர் என்பது யாது?

 7. வரையறு: மூச்சுக்காற்று அளவு (Tidal volume - TV).

 8. கார்பனிக் அன்ஹைட்ரேஸ் எங்கு காணப்படுகிறது?

 9. அழுத்த மீட்சி நோய் எப்பொழுது ஏற்படுகிறது?

 10. காச நோய் என்பது யாது?

*****************************************

Reviews & Comments about 11th உயிரியல் - சுவாசம் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Zoology - Respiration Two Marks Questions )

Write your Comment