6 ஆம் வகுப்பு கணிதம் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு வினாக்கள் 2020 - 2021 - பகுதி 2

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Time : 00:10:00 Hrs
Total Marks : 10

  Part A

  10 x 1 = 10
 1. 99999 இன் தொடரி மற்றும் முன்னியின் வேறுபாடு

  (a)

  90000

  (b)

  1

  (c)

  2

  (d)

  99001

 2. '6y' என்பது

  (a)

  6 + y

  (b)

  6 - y

  (c)

  \(\times\) y

  (d)

  \(\frac { 6 }{ y } \)

 3. அழகனின் வயது 50 மற்றும் அவரது மகனின் வயது 10 எனில் அழகன் மற்றும் அவரது மகனின் வயதுக்கான விகிதத்தின் எளிய வடிவம்

  (a)

  10 : 50

  (b)

  50 : 10

  (c)

  5 : 1

  (d)

  1 : 5

 4. பின்வருவனவற்றுள் எது கோட்டுத் துண்டினைக் குறிக்கும்? 

  (a)

  AB

  (b)

  \(\overrightarrow { AB } \)

  (c)

  \(\overleftrightarrow { AB } \)

  (d)

  \(\bar { AB } \)

 5. ஒரு பட்டை வரை படமானது பின்வருவனவற்றுள் எதனைக் கொண்டிருக்காது?

  (a)

  கிடைமட்டப் பட்டைகள் மட்டும் உடையது

  (b)

  செங்குத்துப் பட்டைகள் மட்டும் உடையது

  (c)

  கிடைமட்ட மற்றும் செங்குத்துப்பட்டைகள் எனும் இரண்டையும் உடையது

  (d)

  கிடைமட்ட மற்றும் செங்குத்துப்பட்டைகள் இரண்டில் ஏதேனும் ஒன்றை உடையது

 6. 8, 9 மற்றும் 12 ஆகிய எண்களால் வகுபடும் மிக பெரிய 4 இலக்க எண் என்ன?

  (a)

  9999

  (b)

  9996

  (c)

  9696

  (d)

  9936

 7. 2 1/2 ஆண்டுகள் என்பது ________ மாதங்கள்

  (a)

  25

  (b)

  30

  (c)

  24

  (d)

  5

 8. இலாபமும் இல்லை, நட்டமும் இல்லை எனில் 

  (a)

  அடக்க விலை=விற்பனை விலை 

  (b)

  அடக்க விலை>விற்பனை விலை

  (c)

  அடக்க விலை<விற்பனை விலை

  (d)

  குறித்த விலை =தள்ளுபடி 

 9. பின்வருவனவற்றில் எவை இருசமபக்க முக்கோணத்தின் பக்கங்களாக அமையும்?

  (a)

  6 செ.மீ, 3 செ.மீ, 3 செ.மீ

  (b)

  5 செ.மீ, 2 செ.மீ, 2 செ.மீ

  (c)

  6 செ.மீ, 3 செ.மீ, 7 செ.மீ

  (d)

  4 செ.மீ, 4 செ.மீ, 8 செ.மீ

 10. ஒரு செவ்வகத்தின் ஒவ்வொரு பக்கமும் இரு மடங்காகும் போது, அதனுடைய பரப்பளவு _________ மடங்காகும்.

  (a)

  2

  (b)

  3

  (c)

  4

  (d)

  6

*****************************************

Reviews & Comments about 6 ஆம் வகுப்பு கணிதம் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு வினாக்கள் 2020 - 2021 - பகுதி 2 (6th Standard Maths Tamil Medium Free Online Test 1 Mark Questions 2020 - 2021 Part - 2)

Write your Comment