6 ஆம் வகுப்பு கணிதம் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு புத்தக வினாக்கள் 2020 - 2021 - பகுதி 3

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Time : 00:10:00 Hrs
Total Marks : 10

  Part A

  10 x 1 = 10
 1. ஒரு பூச்சியமற்ற முழு எண் மற்றும் அதனுடைய தொடரியின் பெருக்குத் தொகை எப்போதும்

  (a)

  ஓர் இரட்டை எண்

  (b)

  ஓர் ஒற்றை எண்  

  (c)

  பூச்சியம்

  (d)

  இவற்றுள் ஏதுமில்லை

 2. 'w' வாரங்களில் உள்ள நாட்களின் எண்ணிக்கை 

  (a)

  30 + w 

  (b)

  30 w 

  (c)

  7 + w 

  (d)

  7w 

 3. பின்வரும் விகிதங்களில் எது விகித சமமாகும்?

  (a)

  3 : 5 , 6 : 11

  (b)

  2 : 3, 9 : 6

  (c)

  2 : 5, 10 : 25

  (d)

  3 : 1, 1 : 3

 4. பட விளக்கப்படத்தில் ஒரு படத்தின் வழியாகப் பலபொருட்களைக் குறித்தல் ______ எனப்படும்.

  (a)

  நேர்கோட்டுக் குறிகள்

  (b)

  பிக்டோ வேர்டு

  (c)

  அளவிடுதல்

  (d)

  நிகழ்வெண்

 5. ஓர எண்ணின் காரணிகள் 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40 மற்றும் 80 ஆகும் எனில் அந்த எண் என்ன?

  (a)

  80

  (b)

  100

  (c)

  128

  (d)

  160

 6. ஒரு தோட்டத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் 150 லி தண்ணீர் தெளிக்கப்படுகிறது எனில் ஒரு வாரத்த்தில் தெளிக்கப்பட்ட தண்ணீரின் அளவு

  (a)

  700 லி

  (b)

  1000 லி

  (c)

  950 லி

  (d)

  1050 லி

 7. தள்ளுபடி=குறித்த விலை-_______________.

  (a)

  இலாபம் 

  (b)

  விற்பனை விலை 

  (c)

  நட்டம் 

  (d)

  அடக்க விலை

 8. \(3\over7\) மற்றும் \(2\over9\)இக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடு.

  (a)

  \(\frac {13}{63}\)

  (b)

  \(\frac{1}{9}\)

  (c)

  \(\frac{1}{7}\)

  (d)

  \(\frac {9}{16}\)

 9. எந்த ஓர் எண்ணின் நிலையும் அதன் எதிரெண்ணையும் தீர்மானிக்கும் எண்.

  (a)

  -1

  (b)

  -

  (c)

  0

  (d)

  10

 10. 818 இன் சுழல் சமச்சீர் வரிசை _________ 

  (a)

  1

  (b)

  2

  (c)

  3

  (d)

  4

*****************************************

Reviews & Comments about 6 ஆம் வகுப்பு கணிதம் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு புத்தக வினாக்கள் 2020 - 2021 - பகுதி 3 (6th Standard Maths Tamil Medium Free Online Test Book Back 1 Mark Questions Part - 3)

Write your Comment