6 ஆம் வகுப்பு கணிதம் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு புத்தக வினா விடைகள் 2020 - 2021 - பகுதி 3

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Time : 00:10:00 Hrs
Total Marks : 10

  Part A

  10 x 1 = 10
 1. ஒரு பூச்சியமற்ற முழு எண் மற்றும் அதனுடைய தொடரியின் பெருக்குத் தொகை எப்போதும்

  (a)

  ஓர் இரட்டை எண்

  (b)

  ஓர் ஒற்றை எண்  

  (c)

  பூச்சியம்

  (d)

  இவற்றுள் ஏதுமில்லை

 2. 'y + 7 = 13' எனில் 'y' இன் மதிப்பு 

  (a)

  y = 5

  (b)

  y = 6

  (c)

  y = 7 

  (d)

  y = 8

 3. ஒரு மரப்பாச்சிப் பொம்மையின் விலை ரூ.90 அதேபோன்று 3 பொம்மைகளின் விலை _______.

  (a)

  ரூ.260

  (b)

  ரூ.270

  (c)

  ரூ.30

  (d)

  ரூ.93

 4. டேட்டம் (Datum) என்பதற்கான வார்த்தையின் பன்மை __________.

  (a)

  டேட்டம்

  (b)

  டேட்டம்ஸ்

  (c)

  டேட்டா

  (d)

  டேட்டாஸ்

 5. 6354*97ஆனது 9 ஆல் வகுபடும் எனில், * இன் மதிப்பு

  (a)

  2

  (b)

  4

  (c)

  6

  (d)

  7

 6. 7 கி.மீ - 4200 மீ-க்கு சமமானது______ 

  (a)

  3 கி.மீ 800 மீ

  (b)

  2 கி.மீ 800 மீ

  (c)

  3 கி.மீ 200 மீ

  (d)

  2 கி.மீ 200 மீ

 7. தள்ளுபடி=குறித்த விலை-_______________.

  (a)

  இலாபம் 

  (b)

  விற்பனை விலை 

  (c)

  நட்டம் 

  (d)

  அடக்க விலை

 8. பின்வருவனவற்றில் பொருத்தமில்லாதது எது?

  (a)

  இருசமபக்க விரிகோண முக்கோணம் 

  (b)

  இருசமபக்கக் குறுங்கோண முக்கோணம்

  (c)

  சமபக்க விரிகோண முக்கோணம் 

  (d)

  சமபக்கக் குறுங்கோண முக்கோணம் 

 9. பூஜ்யத்திற்கு இடது புறம் 20 அலகுகள் தொலைவில் உள்ள எண்ணின் எதிரெண் 

  (a)

  20

  (b)

  0

  (c)

  -20

  (d)

  40

 10. ஒரு சதுரத்தின் பக்கம் 10 செ.மீ அதனுடைய பக்கம் மூன்று மடங்காகும் போது, சுற்றளவு எத்தனை மடங்காக அதிகரிக்கும்?

  (a)

  2 மடங்கு

  (b)

  4 மடங்கு

  (c)

  6 மடங்கு

  (d)

  3 மடங்கு

*****************************************

Reviews & Comments about 6 ஆம் வகுப்பு கணிதம் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு புத்தக வினா விடைகள் 2020 - 2021 - பகுதி 3 (6th Standard Maths Tamil Medium Free Online Test Book Back 1 Mark Questions with Answer Key Part - 3)

Write your Comment