6 ஆம் வகுப்பு கணிதம் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு வினா விடைகள் 2020 - 2021 - பகுதி 9

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Time : 00:10:00 Hrs
Total Marks : 10

  Part A

  10 x 1 = 10
 1. முன்னி இல்லாத ஒரு முழு எண்

  (a)

  10

  (b)

  0

  (c)

  1

  (d)

  இவற்றுள் ஏதுமில்லை

 2. 'n' இலிருந்து 6 ஐக் கழிக்க 8 கிடைக்கிறது என்பதைக் குறிக்கும் கூற்று 

  (a)

  n - 6 = 8

  (b)

  6 - n = 8

  (c)

  8 - n = 6

  (d)

  n - 8 = 6

 3. \(\frac{16}{24}\) இக்கு எது சமான விகிதம் அல்ல?

  (a)

  \(\frac{6}{9}\)

  (b)

  \(\frac{12}{18}\)

  (c)

  \(\frac{10}{15}\)

  (d)

  \(\frac{20}{28}\)

 4. படத்தில், \(\angle AYZ =45°\)கதிரின் மீது அமைந்த புள்ளி A-ஆனது B-க்கு நகர்கிறது எனில் கோண அளவு \(\angle BYZ \) ____________.

  (a)

  > 45°

  (b)

  45°

  (c)

  < 45°

  (d)

  90°

 5. பட்டை வரைபடத்தில் உள்ள பட்டைகளின் இடைவெளியானது __________.

  (a)

  வெவ்வேறாக இருக்கும்

  (b)

  சமமாக இருக்கும்

  (c)

  சமமாக இருக்காது

  (d)

  இவை அனைத்தும்

 6. இரு எண்களின் மீ.பெ.கா 2 மற்றும் அவற்றின் மீ.சி.ம 154. அவ்விரு எண்களுக்கிடையே உள்ள வேறுபாடு 8 எனில், அவற்றின் கூடுதல்_____ 

  (a)

  26

  (b)

  36

  (c)

  46

  (d)

  56

 7. அடுத்தடுத்த இரண்டு லீப் ஆண்டுகளுக்கு இடைப்பட்ட சாதாரண ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கை 

  (a)

  4 ஆண்டுகள் 

  (b)

  2 ஆண்டுகள் 

  (c)

  1 ஆண்டு

  (d)

  3 ஆண்டுகள் 

 8. ஒரு முக்கோணத்தின் அனைத்துக் கோணங்களும் செங்கோணத்தை விடக் குறைவு எனில் அது ஒரு______________.

  (a)

  விரிகோண முக்கோணம் 

  (b)

  செங்கோண முக்கோணம் 

  (c)

  இருசமபக்கச் செங்கோண முக்கோணம் 

  (d)

  குறுங்கோண முக்கோணம் 

 9. \(3\over7\) மற்றும் \(2\over9\)இக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடு.

  (a)

  \(\frac {13}{63}\)

  (b)

  \(\frac{1}{9}\)

  (c)

  \(\frac{1}{7}\)

  (d)

  \(\frac {9}{16}\)

 10. ஒரு செவ்வகத்தின் ஒவ்வொரு பக்கமும் இரு மடங்காகும் போது, அதனுடைய பரப்பளவு _________ மடங்காகும்.

  (a)

  2

  (b)

  3

  (c)

  4

  (d)

  6

*****************************************

Reviews & Comments about 6 ஆம் வகுப்பு கணிதம் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு வினா விடைகள் 2020 - 2021 - பகுதி 9 (6th Standard Maths Tamil Medium Free Online Test 1 Mark Questions with Answer Key 2020 - 2021 Part - 9)

Write your Comment