6 ஆம் வகுப்பு கணிதம் T1 - வடிவியல் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு வினாக்கள் 2020 - 2021

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Time : 00:10:00 Hrs
Total Marks : 7

  பகுதி 1

  7 x 1 = 7
 1.  இல் உள்ள கோட்டுத் துண்டுகளின் எண்ணிக்கை.  

  (a)

  1

  (b)

  2

  (c)

  3

  (d)

  4

 2. பின்வருவனவற்றுள் எது கோட்டுத் துண்டினைக் குறிக்கும்? 

  (a)

  AB

  (b)

  \(\overrightarrow { AB } \)

  (c)

  \(\overleftrightarrow { AB } \)

  (d)

  \(\bar { AB } \)

 3. படத்தில் உள்ள கோணத்தைக் குறிக்க எது சரியான முறை அல்ல?

  (a)

  \(\angle Y \)

  (b)

  \(\angle ZXY \)

  (c)

  \(\angle ZYX \)

  (d)

  \(\angle XYZ \)

 4. படத்தில், \(\angle AYZ =45°\)கதிரின் மீது அமைந்த புள்ளி A-ஆனது B-க்கு நகர்கிறது எனில் கோண அளவு \(\angle BYZ \) ____________.

  (a)

  > 45°

  (b)

  45°

  (c)

  < 45°

  (d)

  90°

 5. படத்தில் உள்ள ஒரு கோடமைப் புள்ளிகள் _______________ 

  (a)

  A, B, C

  (b)

  A, F, C

  (c)

  B, C, D

  (d)

  A, C, D

 6. படத்தில் உள்ள ஒரு கோடமையாப் புள்ளிகள் ____________________

  (a)

  A, F, C

  (b)

  B, F, D

  (c)

  E, F, G

  (d)

  A, D, C

 7. படத்தில் எது ஒருங்கமைப் புள்ளி?

  (a)

  E

  (b)

  F

  (c)

  G

  (d)

  H

*****************************************

Reviews & Comments about 6 ஆம் வகுப்பு கணிதம் T1 - வடிவியல் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு வினாக்கள் 2020 - 2021 (6th Standard Maths T1 - Geometry Tamil Medium Free Online Test 1 Mark Questions 2020-2021)

Write your Comment