6 ஆம் வகுப்பு கணிதம் T2 - அளவைகள் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு வினாக்கள் 2020 - 2021

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Time : 00:10:00 Hrs
Total Marks : 10

  பகுதி 1

  10 x 1 = 10
 1. 9 மீ 4 செ.மீ-க்குச் சமமானது

  (a)

  94 செ.மீ 

  (b)

  904 செ.மீ 

  (c)

  9.4 செ.மீ 

  (d)

  0.94 செ.மீ 

 2. 1006 கிராமுக்குச் சமமானது

  (a)

  1 கி.கி 6 கி

  (b)

  10 கி.கி 6 கி

  (c)

  100 கி.கி 6 கி

  (d)

  1 கி.கி 600 கி

 3. ஒரு தோட்டத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் 150 லி தண்ணீர் தெளிக்கப்படுகிறது எனில் ஒரு வாரத்த்தில் தெளிக்கப்பட்ட தண்ணீரின் அளவு

  (a)

  700 லி

  (b)

  1000 லி

  (c)

  950 லி

  (d)

  1050 லி

 4. எது பெரியது? 0.007 கி, 70 மி.கி, 0.07 செ.கி.

  (a)

  0.07 செ.கி

  (b)

  0.007 கி

  (c)

  70 மி.கி

  (d)

  அனைத்தும் சமம் 

 5. 7 கி.மீ - 4200 மீ-க்கு சமமானது______ 

  (a)

  3 கி.மீ 800 மீ

  (b)

  2 கி.மீ 800 மீ

  (c)

  3 கி.மீ 200 மீ

  (d)

  2 கி.மீ 200 மீ

 6. 2 நாள்கள் = ________ மணி

  (a)

  38

  (b)

  48

  (c)

  28

  (d)

  40

 7. 3 வாரங்கள்= ________  நாள்கள்

  (a)

  21

  (b)

  7

  (c)

  14

  (d)

  28

 8. அடுத்தடுத்த இரண்டு லீப் ஆண்டுகளுக்கு இடைப்பட்ட சாதாரண ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கை 

  (a)

  4 ஆண்டுகள் 

  (b)

  2 ஆண்டுகள் 

  (c)

  1 ஆண்டு

  (d)

  3 ஆண்டுகள் 

 9. 22 : 35 மணியில் இருந்து 5 மணி நேரம் கடந்த பிறகு காட்டும்  நேரம் ______ 

  (a)

  2: 30 மணி

  (b)

  3: 35 மணி

  (c)

  4: 35 மணி

  (d)

  5: 35 மணி

 10. 2 1/2 ஆண்டுகள் என்பது ________ மாதங்கள்

  (a)

  25

  (b)

  30

  (c)

  24

  (d)

  5

*****************************************

Reviews & Comments about 6 ஆம் வகுப்பு கணிதம் T2 - அளவைகள் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு வினாக்கள் 2020 - 2021 (6th Standard Maths T2 - Measurements Tamil Medium Free Online Test 1 Mark Questions 2020-2021)

Write your Comment