6 ஆம் வகுப்பு கணிதம் T2 - எண்கள் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு வினாக்கள் 2020 - 2021

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Time : 00:10:00 Hrs
Total Marks : 10

  பகுதி 1

  10 x 1 = 10
 1. இரு அடுத்தடுத்த ஒற்றை எண்களின் வேறுபாடு 

  (a)

  1

  (b)

  2

  (c)

  3

  (d)

  0

 2. பின்வரும் எண்களில் எது பகா எண் அல்ல?

  (a)

  53

  (b)

  92

  (c)

  97

  (d)

  71

 3. ஓர எண்ணின் காரணிகள் 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40 மற்றும் 80 ஆகும் எனில் அந்த எண் என்ன?

  (a)

  80

  (b)

  100

  (c)

  128

  (d)

  160

 4. 60 என்ற எண்ளண 2 x 2 x 3 x 5 எனப் பகாக் காரணிப்படுத்தலாம். இதைப் போன்ற பகாக்  காரணிப்படுத்தலைப் பெற்ற மற்றொரு எண்

  (a)

  30

  (b)

  120

  (c)

  90

  (d)

  சாத்தியமில்லை 

 5. 6354*97ஆனது 9 ஆல் வகுபடும் எனில், * இன் மதிப்பு

  (a)

  2

  (b)

  4

  (c)

  6

  (d)

  7

 6. 87846 என்ற எண்ணானது ________  வகுபடும்

  (a)

  2 ஆல் மட்டும்

  (b)

  3 ஆல் மட்டும்

  (c)

  11 ஆல் மட்டும்

  (d)

  இவை அனைத்தாலும் 

 7. பின்வரும் இணைகளில், எவை சார்பகா எண்கள் ஆகும்?

  (a)

  51, 63

  (b)

  52, 91

  (c)

  71, 81

  (d)

  81, 99

 8. 8, 9 மற்றும் 12 ஆகிய எண்களால் வகுபடும் மிக பெரிய 4 இலக்க எண் என்ன?

  (a)

  9999

  (b)

  9996

  (c)

  9696

  (d)

  9936

 9. இரு எண்களின் மீ.பெ.கா 2 மற்றும் அவற்றின் மீ.சி.ம 154. அவ்விரு எண்களுக்கிடையே உள்ள வேறுபாடு 8 எனில், அவற்றின் கூடுதல்_____ 

  (a)

  26

  (b)

  36

  (c)

  46

  (d)

  56

 10. 120-ஐ மீ.சி.ம-ஆகக் கொண்ட எங்களுக்குப் பின்வரும் எந்த எண்ணானது அவற்றின் மீ.பெ.கா-ஆக இருக்க இயலாது?

  (a)

  60

  (b)

  40

  (c)

  80

  (d)

  30

*****************************************

Reviews & Comments about 6 ஆம் வகுப்பு கணிதம் T2 - எண்கள் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு வினாக்கள் 2020 - 2021 (6th Standard Maths T2 - Numbers Tamil Medium Free Online Test 1 Mark Questions 2020-2021)

Write your Comment