முதல் பருவம் மாதிரி வினாத்தாள்

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதம்

Time : 02:00:00 Hrs
Total Marks : 60
  5 x 1 = 5
 1. 10 மில்லியனின் தொடரி

  (a)

  1000001

  (b)

  10000001

  (c)

  9999999

  (d)

  100001

 2. 3 + 5 − 7 \(\times \) 1 இன் மதிப்பு ________.

  (a)

  5

  (b)

  7

  (c)

  8

  (d)

  1

 3. '6y' என்பது

  (a)

  6 + y

  (b)

  6 - y

  (c)

  \(\times\) y

  (d)

  \(\frac { 6 }{ y } \)

 4. 1 மீ இக்கும் 50 செமீ இக்கும் உள்ள விகிதம்.............................

  (a)

  1 : 50

  (b)

  50 : 1

  (c)

  2 : 1

  (d)

  1 : 2

 5. டேட்டம் (Datum) என்பதற்கான வார்த்தையின் பன்மை __________.

  (a)

  டேட்டம்

  (b)

  டேட்டம்ஸ்

  (c)

  டேட்டா

  (d)

  டேட்டாஸ்

 6. 5 x 1 = 5
 7. மிகப் பெரிய எட்டு இலக்க எண் _________.

  ()

  9,99,99,999

 8. a, b, c, .....x, y, z ஆகிய எழுத்துகள் _____________ குறிப்பதற்குப் பயன்படுகின்றன. 

  ()

  மாறிகள்

 9. 3 மீ இக்கும் 200 செ மீ இக்கும் உள்ள விகிதம்.................................

  ()

  3 : 2

 10. ஒரு கதிரானது ____________ முடிவுப் புள்ளிகளைப் பெற்றிருக்கும்.

  ()

  ஒன்று

 11. முதல் நிலைத் தரவிற்கு ஓர் எடுத்துக்காட் டு ________.

  ()

  வகுப்பிற்கு வருகை தராத மாணவர்களின் பட்டியல் 

 12. 4 x 1 = 4
 13. மூவிலக்க எண்ணின் முன்னி எப்போ தும் மூன்று அல்லது நான்கு இலக்க எண்ணாகும்

  (a) True
  (b) False
 14. q மற்றும் 20 இன் பெருக்கற்பலன் 20q. 

  (a) True
  (b) False
 15. 2 : 7 : : 14 : 4

  (a) True
  (b) False
 16. 80° மற்றும் 180° மிகை நிரப்புக் கோணங்கள்

  (a) True
  (b) False
 17. 6 x 2 = 12
 18. கொடுத்துள்ளதை வரிசைப்படுத்தி முடிக்க.
  பத்துக் கோடி, கோடி, பத்து இலட்சம், _____, _____, _____, _____, _____, _____.

 19. பின்வரும் வாய்மொழிக் கூற்றுகளை இயற்கணிதக் கூற்றுகளாக மாற்றுக. 8 இலிருந்து 'y' ஐக் குறைக்க.

 20. கீழ்க்காணும் விகிதங்களுக்கு எளிய வடிவம் காண்க.
  32 : 24

 21. படத்திலிருந்து, பின்வருவனவற்றைக் கண்டறிக.

  (i) இணைக்கோடுகள்
  (ii) வெட்டும் கோடுகள்
  (iii) வெட்டும் புள்ளிகள்

 22. பின்வரும் கோணங்களின் மிகை நிரப்புக் கோணங்களைக் காண்க .35°

 23. இரண்டு நிரப்புக் கோணங்கள் 7:2 என்ற விகிதத்தில் உள்ளன எனில் அக்கோணங்களைக் காண்க.

 24. 8 x 3 = 24
 25. மிகப் பெரிய ஆறிலக்க எண்ணை எழுதி, அதை இந்திய மற்றும் பன்னாட்டு முறைகளில் காற்புள்ளி இடுக.

 26. 100 + 8 ÷ 2 + {(3 \(\times\) 2) − 6 ÷ 2}

 27. ஆசிரியர் ஒருவர் தனது வகுப்பில் உள்ள மாணவர்களை ஒரு குழுவிற்கு ஐந்து மாணவர்கள் வீதம் அமைத்தால் p குழுக்களில் உள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்கை யாது?   

 28. அகிலன் 1 மணி நேரத்தில் 10 கிமீ நடக்கிறான். செல்வி 1 மணி நேரத்தில் 6 கிமீ நடக்கிறாள். எனில், அகிலன் மற்றும் செல்வி நடந்த தொலைவுகளுக்கு உள்ள விகிதத்தைச் சுருக்கிய வடிவில் காண்க.

 29. சோழன் சீரான வேகத்தில் நடந்து 6 கிமீ தொலைவை 1 மணி நேரத்தில் கடக்கிறார். அதே வேகத் தில் அவர் 20 நிமிடங்களில் நடந்து கடக்கும் தொலைவு எவ்வள வு?

 30. படத்திலிருத்து,
  (i) நிரப்புக் கோணச் சோடிகளுக்குப் பெயரிடுக.
  (ii) மிகை நிரப்புக் கோணச் சோடிகளுக்குப் பெயரிடுக

 31. பின்வரும் கோணங்களளைப் கோணமானியைப் பயன்படுத்தி வரைக. 180°

 32. ஒவ்வொரு கோளையும் சுற்றி வரும் நிலவுகள் எண்ணிக்கைகள் பின்வரும் அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன

  கோள்கள் மெர்குரி வீனஸ் பூமி புதன் வியாழன் சனி யுரேனஸ் நெப்டியூன
  நிலவுகளின் எண்ணிகை 0 0 1 2 28 30 21 8

  இத்தரவுக்கு பட்டை வரைபடம் வரைக

 33. 2 x 5 = 10
 34. சேரன் வங்கியில் சேமிப்பாக ரூ 7,50,250 ஐ வைத்திருந்தார்.கல்விச் செலவிற்காக ரூ 5,34,500 ஐத் திரும்ப எடுத்தார்,அவரின் கணக்கிலுள்ள மீதி தொகையை காண்க?

 35. ஓர் குடும்பத்தில் மாதச் செலவுகளில் மளிகைக்கும் காய்கறிகளுக்கும் ஆகும் செலவுகளின் விகிதம் 3 : 2. இவை இரண்டிற்கும் ஒரு மாதத்திற்கு ரூ. 4000, ஒதுக்கப்பட்டால் (i) மளிகை (ii) கா ய்கறி ஆகியவற்றிற்காகும் செலவுகளைக் காண்க.

*****************************************

Reviews & Comments about 6th கணிதம் - முதல் பருவம் மாதிரி வினாத்தாள் ( 6th Maths - Term 1 Model Question Paper )

Write your Comment