வடிவியல் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள்

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதம்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 18
  7 x 1 = 7
 1.  இல் உள்ள கோட்டுத் துண்டுகளின் எண்ணிக்கை.  

  (a)

  1

  (b)

  2

  (c)

  3

  (d)

  4

 2. பின்வருவனவற்றுள் எது கோட்டுத் துண்டினைக் குறிக்கும்? 

  (a)

  AB

  (b)

  \(\overrightarrow { AB } \)

  (c)

  \(\overleftrightarrow { AB } \)

  (d)

  \(\bar { AB } \)

 3. படத்தில் உள்ள கோணத்தைக் குறிக்க எது சரியான முறை அல்ல?

  (a)

  \(\angle Y \)

  (b)

  \(\angle ZXY \)

  (c)

  \(\angle ZYX \)

  (d)

  \(\angle XYZ \)

 4. படத்தில், \(\angle AYZ =45°\)கதிரின் மீது அமைந்த புள்ளி A-ஆனது B-க்கு நகர்கிறது எனில் கோண அளவு \(\angle BYZ \) ____________.

  (a)

  > 45°

  (b)

  45°

  (c)

  < 45°

  (d)

  90°

 5. படத்தில் உள்ள ஒரு கோடமைப் புள்ளிகள் _______________ 

  (a)

  A, B, C

  (b)

  A, F, C

  (c)

  B, C, D

  (d)

  A, C, D

 6. படத்தில் உள்ள ஒரு கோடமையாப் புள்ளிகள் ____________________

  (a)

  A, F, C

  (b)

  B, F, D

  (c)

  E, F, G

  (d)

  A, D, C

 7. படத்தில் எது ஒருங்கமைப் புள்ளி?

  (a)

  E

  (b)

  F

  (c)

  G

  (d)

  H

 8. 7 x 1 = 7
 9. A மற்றும் B என்ற இரண்டு புள்ளிகள் வழியாகச் செல்லும் கோட்டினை ____________எனக் குறிப்போம்.

  ()

  \(\overleftrightarrow { AB } \)

 10. புள்ளி B இலிருந்து புள்ளி A விற்குச் செல்லும் கோட்டுத்துண்டை ____________எனக் குறிப்போம்.

  ()

  \(\bar { BA } \)

 11. ஒரு கதிரானது ____________ முடிவுப் புள்ளிகளைப் பெற்றிருக்கும்.

  ()

  ஒன்று

 12. படத்தைப் பார்த்துக் கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக. 'A', 'O' மற்றும் 'B' என்பன _______________ புள்ளிகள்.

  ()

  ஒரு கோடமை

 13. படத்தைப் பார்த்துக் கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக. 'A', 'O' மற்றும் 'C' என்பன _______________ புள்ளிகள்.

  ()

  ஒரு  கோட்டிலமையாத

 14. படத்தைப் பார்த்துக் கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக.'A', 'B' மற்றும் 'C' என்பன _______________ புள்ளிகள்.

  ()

  ஒரு கோட்டிலமையாத

 15. படத்தைப் பார்த்துக் கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக._______________ என்பது ஒருங்குப் புள்ளி.
   

  ()

  0

 16. 4 x 1 = 4
 17. 20° மற்றும் 70° நிரப்புக் கோணங்கள்.

  (a) True
  (b) False
 18. 88° மற்றும் 12° நிரப்புக் கோணங்கள்

  (a) True
  (b) False
 19. 80° மற்றும் 180° மிகை நிரப்புக் கோணங்கள்

  (a) True
  (b) False
 20. 0° மற்றும் 180° மிகை நிரப்புக் கோணங்கள்

  (a) True
  (b) False

*****************************************

Reviews & Comments about 6th கணிதம் Chapter 4 வடிவியல் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் மற்றும் பதில்கள் ( 6th Maths Chapter 4 Geometry One Mark Question with Answer )

Write your Comment