வடிவியல் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதம்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  15 x 2 = 30
 1. கொடுக்கப்பட்ட கோட்டில் எத்தனைக் கோட்டுத் துண்டுகள் உள்ளன? அவற்றின் பெயர்களைக் குறிப்பிடுக.

 2. படத்திலிருந்து, பின்வருவனவற்றைக் கண்டறிக.

  (i) அனைத்துச் சோடி இணைகோடுகள்
  (ii) அனைத்துச் சோடி வெட்டும் கோடுகள்.
  (iii) V-ஐ வெட்டும் புள்ளியாகக் கொண்ட கோடுகள்
  (iv) கோடுகள் 'I2' மற்றும் 'I3' இன் வெட்டும் புள்ளி
  ​​​​​​​(v) கோடுகள் 'I1' மற்றும் 'I5' இன் வெட்டும் புள்ளி

 3. பின்வரும் கோணங்களின் நிரப்புக் கோணங்களைக் காண்க .26°

 4. பின்வரும் கோணங்களின் நிரப்புக் கோணங்களைக் காண்க .85°

 5. பின்வரும் கோணங்களின் நிரப்புக் கோணங்களைக் காண்க .0°

 6. பின்வரும் கோணங்களின் மிகை நிரப்புக் கோணங்களைக் காண்க .35°

 7. பின்வரும் கோணங்களின் மிகை நிரப்புக் கோணங்களைக் காண்க .0°

 8. பின்வரும் கோணங்களின் மிகை நிரப்புக் கோணங்களைக் காண்க .180°

 9. தடித்து வரையப்பட்ட கோடுகளை (இணை , வெட்டு அல்லது செங்குத்துக் கோடுகள்) என வகைப்படுத்தி எழுதுக.

 10. கோணமானியைப் பயன்படுத்தி கொடுக்கப்பட்ட படத்திலுள்ள கோணங்களை அளக்க. அவற்றைக் குறுங்கோணம், விரிகோணம், செங்கோணம் அல்லது நேர்க்கோணம் என வகைப்படுத்துக.

 11. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள படங்களிலிருந்து நிரப்புக் கோணங்கள் மற்றும் நிரப்புக் கோணங்கள் அல்லாத கோணச் சோடிகளை வகைப்படுத்துக.
  (i)

  (ii)

  (iii)

  (iv) 

  (v)

 12. எந்தக் கோணம் அதன் நிரப்புக் கோணத்தின் இருமடங்கிற்குச் சமமாக இருக்கும்?

 13. எந்தக் கோணம் அதன் மிகை நிரப்புக் கோணத்தின் மூன்றில் இரு மடங்கிற்குச் சமமாக இருக்கும்?

 14. இரண்டு நிரப்புக் கோணங்கள் 7:2 என்ற விகிதத்தில் உள்ளன எனில் அக்கோணங்களைக் காண்க.

 15. இரண்டு மிகை நிரப்புக் கோணங்கள் 5:4 என்ற விகிதத்தில் உள்ளன எனில், அக்கோணங்களைக் காண்க.

*****************************************

Reviews & Comments about 6th கணிதம் - வடிவியல் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 6th Maths - Geometry Two Marks Questions )

Write your Comment