இயற்கணிதம் - ஓர் அறிமுகம் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள்

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதம்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 15
  5 x 1 = 5
 1. மாறி என்பதன் பொருள்

  (a)

  சில மதிப்புகளை மட்டும் ஏற்கக் கூடியது

  (b)

  நிலையான மதிப்பைக் கொண்டது

  (c)

  வேறுபட்ட மதிப்புகளை ஏற்கக் கூடியது 

  (d)

  8 மதிப்புகளை மட்டும் ஏற்கக் கூடியது

 2. '6y' என்பது

  (a)

  6 + y

  (b)

  6 - y

  (c)

  \(\times\) y

  (d)

  \(\frac { 6 }{ y } \)

 3. இராதாவின் தற்போதைய வயது 'x'. 4 ஆண்டுகளுக்கு முன் அவளுடைய வயது

  (a)

  x - 4

  (b)

  4 - x

  (c)

  4 + x

  (d)

  4x

 4. 'y + 7 = 13' எனில் 'y' இன் மதிப்பு 

  (a)

  y = 5

  (b)

  y = 6

  (c)

  y = 7 

  (d)

  y = 8

 5. 'n' இலிருந்து 6 ஐக் கழிக்க 8 கிடைக்கிறது என்பதைக் குறிக்கும் கூற்று 

  (a)

  n - 6 = 8

  (b)

  6 - n = 8

  (c)

  8 - n = 6

  (d)

  n - 8 = 6

 6. 5 x 1 = 5
 7. a, b, c, .....x, y, z ஆகிய எழுத்துகள் _____________ குறிப்பதற்குப் பயன்படுகின்றன. 

  ()

  மாறிகள்

 8. ஒரு மாறி என்பது __________________ மதிப்பைப் பெற்றிருக்காது.

  ()

  வெவ்வேறானவை

 9. 's' ஐ 5 ஆல் வகுத்தல் என்பதற்கான இயற்கணிதக் கூற்று _______________ 

  ()

  \(\frac { s }{ 5 } \)

 10. 2m-10 என்பதற்கான வாய்மொழிக் கூற்று ____________ 

  ()

  m இன் இரு மடங்கில் 10 குறைக்க 

 11. தற்போது 'A' இன் வயது 'n' எனில் 7 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 'A' இன் வயது  _________________   

  ()

  n - 7

 12. 5 x 1 = 5
 13. ஓர் அணியில் 11 வீரர்கள் பங்கேற்கிறார்கள் எனில், q அணிகளில் பங்கேற்கும் வீரர்களின் எண்ணிக்கை 11 + q ஆகும்.

  (a) True
  (b) False
 14. c இன் மூன்று மடங்கை விட 10 அதிகம் எனும் கூற்று '3c+13' ஐக் குறிக்கிறது. 

  (a) True
  (b) False
 15. 10 அரிசிப் பைகளின் விலை ரூ 't' எனில் 1 அரசிப் பையின் விலை ரூ \(\frac { t }{ 10 } \) ஆகும்.

  (a) True
  (b) False
 16. q மற்றும் 20 இன் பெருக்கற்பலன் 20q. 

  (a) True
  (b) False
 17. y இன் 7 மடங்கிலிருந்து 7 ஐக் குறைத்தல். 

  (a) True
  (b) False

*****************************************

Reviews & Comments about 6th கணிதம் - இயற்கணிதம் - ஓர் அறிமுகம் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 6th Maths -Introduction To Algebra One Mark Questions )

Write your Comment