எண்கள் மாதிரி வினாக்கள்

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதம்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. இரு அடுத்தடுத்த ஒற்றை எண்களின் வேறுபாடு 

  (a)

  1

  (b)

  2

  (c)

  3

  (d)

  0

 2. 60 என்ற எண்ளண 2 x 2 x 3 x 5 எனப் பகாக் காரணிப்படுத்தலாம். இதைப் போன்ற பகாக்  காரணிப்படுத்தலைப் பெற்ற மற்றொரு எண்

  (a)

  30

  (b)

  120

  (c)

  90

  (d)

  சாத்தியமில்லை 

 3. பின்வரும் இணைகளில், எவை சார்பகா எண்கள் ஆகும்?

  (a)

  51, 63

  (b)

  52, 91

  (c)

  71, 81

  (d)

  81, 99

 4. 8, 9 மற்றும் 12 ஆகிய எண்களால் வகுபடும் மிக பெரிய 4 இலக்க எண் என்ன?

  (a)

  9999

  (b)

  9996

  (c)

  9696

  (d)

  9936

 5. 120-ஐ மீ.சி.ம-ஆகக் கொண்ட எங்களுக்குப் பின்வரும் எந்த எண்ணானது அவற்றின் மீ.பெ.கா-ஆக இருக்க இயலாது?

  (a)

  60

  (b)

  40

  (c)

  80

  (d)

  30

 6. 5 x 1 = 5
 7. 11 மற்றும் 60 ஆகிய எண்களுக்கு இடையே உள்ள பகா எண்களின் எண்ணிக்கை_______ஆகும்.

  ()

  12

 8. 29 மற்றும் _____ ஆகிய எண்கள் இரட்டைப் பகா எண்கள் ஆகும்.

  ()

  31

 9. 3753 என்ற எண்ணானது 9 ஆல் வகுபடும். ஆகையால் அவ்வெண் ______ஆல் வகுபடும்.

  ()

  3

 10. மி்கச்சிறிய 4 இலக்க  எண்ணின் மாறுபட்ட பகாக் காரணிகளின் எண்ணிக்கை

  ()

  2

 11. 30 என்ற எண்ணின் மாறுபட்ட பகாக் காரணிகளின் கூடுதல்_________.

  ()

  10

 12. 5 x 1 = 5
 13. எந்த எண்ணிக்கையிலான ஒற்ளற எண்களைக் கூட்டினாலும் ஓர் இரட்டை எண் கிடைக்கும்.

  (a) True
  (b) False
 14. ஒவ்வோர் இயல் எண்ணும் பகா எண்ணாகவோ அல்லது பகு எண்ணாகவோ இருக்கும்.

  (a) True
  (b) False
 15. ஓர் எண்ணானது 6 ஆல் வகுபடும் எனில் அது 3 ஆலும் வகுபடும்.

  (a) True
  (b) False
 16. 16254 என்ற எண்ணானது 2, 3, 6 மற்றும் 9 ஆகிய எண்களால் வகுபடும்.

  (a) True
  (b) False
 17. 105 என்ற எண்ணின் வெவ்வேறு பகாக் காரணிகளின்  எண்ணிக்கை 3 ஆகும்.

  (a) True
  (b) False
 18. 5 x 2 = 10
 19. 42 மற்றும் 100 ஆகிய எண்களை அடுத்தடுத்த இரு பகா எண்களின் கூடுதலாக எழுதுக.

 20. பகு எண்கள் ஒவ்வொன்றும் குறைந்தது மூன்று காரணிகளைப் பெற்றிருக்கும் என்பதை ஓர் எடுத்துக்காட்டுடன் மெய்ப்பிக்க.

 21. கீழக்காணும் எண்களுக்குப் பகாக் காரணிப்படுத்துதல் முறையில் மீ.சி.ம-வைக் காண்க.
  (i) 6,9
  (ii) 8,12
  (iii) 10,15
  (iv) 14,42
  (v) 30,40,60
  (vi) 15,25,75

 22. இரு எண்களின் மீ.சி.ம 210 மற்றும் மீ.பெ.கா 14 என்றுள்ளவாறு எத்தனை எண்சோடிகள் சாத்தியமாகும்?

 23. இரு எண்களின் மீ.சி.ம ஆனது மீ.பெ.கா-வின் 6 மடங்காகும். மீ.பெ.கா 12 மற்றும் ஓர் எண் 36 எனில், மற்றோர் எண்ணைக் காண்க.

 24. 5 x 3 = 15
 25. வகுத்தல் முறையில் 40 மற்றும் 56 ஆகிய எண்களுக்கு மீ.பெ.கா. காண்க.

 26. 62, 78 மற்றும் 109-ஐ வகுத்து முறையே 2, 3 மற்றும் 4-ஐ மீதிகளாக் கொடுக்கும் மீப்பெரு பொதுக்காரணி என்ன?

 27. இரு சார்பகா எண்களின் மீ.சி.ம 5005. ஓர எண் 65 எனில், மற்சறார எண் என்ன?

 28. இரண்டு ஈரிலக்க எண்களின் பெருகற்பலன் 300 மற்றும் அவற்றின் மீ.பெ.கா. 5 எனில், அவ்வெண்கள் யாவை?

 29. 564872 என்ற எண்ணானது 88 ஆல் வகுபடுமா என ஆராய்க. (8 மற்றும் 11 இன் வகுபடுந்தன்மை  விதி்களைப் பயன்படுதத்லாம்!)

 30. 2 x 5 = 10
 31. 18,24 மற்றும் 30 ஆகிய எண்களின் மீ.பெ.கா.காண்க.

 32. 156 மற்றும் 124 ஆகிய எண்களின் மீ.சி.ம காண்க.

*****************************************

Reviews & Comments about 6th கணிதம் எண்கள் மாதிரி வினாத்தாள் ( 6th Maths Numbers Model Questions Paper )

Write your Comment