சுற்றளவு மறறும் பரப்பளவு மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதம்

Time : 02:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. பின்வரும் வடிவங்கள் சம பரப்பளவுடையவை எனில் எந்த வடிவம் மிகக் குறைந்த சுற்றளவைப் பெற்றுள்ளது?

  (a)

  (b)

  (c)

  (d)

 2. ஒரே அளவிலான 30 செ.மீ சுற்றளவுள்ள இரண்டு செவ்வகங்கள் ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்படுகின்றன எனில் புதிய வடிவத்தின் சுற்றளவு

  (a)

  60 செ.மீ இக்குச் சமம்

  (b)

  60 செ.மீ-ஐ விடக் குறைவு

  (c)

  60 செ.மீ-ஐ விட அதிகம்

  (d)

  45 செ.மீ இக்குச் சமம்

 3. ஒரு செவ்வகத்தின் ஒவ்வொரு பக்கமும் இரு மடங்காகும் போது, அதனுடைய பரப்பளவு _________ மடங்காகும்.

  (a)

  2

  (b)

  3

  (c)

  4

  (d)

  6

 4. ஒரு சதுரத்தின் பக்கம் 10 செ.மீ அதனுடைய பக்கம் மூன்று மடங்காகும் போது, சுற்றளவு எத்தனை மடங்காக அதிகரிக்கும்?

  (a)

  2 மடங்கு

  (b)

  4 மடங்கு

  (c)

  6 மடங்கு

  (d)

  3 மடங்கு

 5. ஒரு செவ்வக வடிவத் தாளின் நீளம் மற்றும் அகலம் முறையே 15செ.மீ மற்றும் 12செ.மீ தாளின் ஒரு மூலையிலிருந்து ஒரு செவ்வக வடிவத் துண்டு வெட்டப்படுகிறது. மீதியுள்ள தாள் பற்றிய கருத்தில் பின்வருவனவற்றுள் எது சரியானது?

  (a)

  சுற்றளவு மாறாது ஆனால் பரப்பளவு மாறும்

  (b)

  பரப்பளவு மாறாது ஆனால் சுற்றளவு மாறும்

  (c)

  பரப்பளவு மற்றும் சுற்றளவு இரண்டுமே மாறும்

  (d)

  பரப்பளவு மற்றும் சுற்றளவு இரண்டுமே மாறாது

 6. 6 x 2 = 12
 7. 6மீ நீளமும் 4மீ அகலமும் கொண்ட செவ்வகத்தின் சுற்றளவு மற்றும் பரப்பளவு காண்க.

 8. 6 அடி, 8 அடி மற்றும் 10 அடி பக்க அளவுகளுள்ள செங்கோண முக்கோணத்தின் சுற்றளவு மற்றும் பரப்பளவு காண்க.

 9. ஒரு சதுர வடிவ பூங்காவின் சுற்றளவு 40மீ எனில் பூங்காவின் ஒரு பக்கத்தின் அளவு என்ன? மேலும் பூங்காவின் பரப்பளவு காண்க.

 10. ஒரு முக்கோணத்தின் அணைத்துப் பக்கங்களும் சம நீளமுடையவை  எனில்  அதன் சுற்றளவு என்ன?    

 11. ஒரு செவ்வகத்தின்  சுற்றளவு  14 மீ .அதன் நீளம் 4 மீ எனில் அதன் அகலம்  காண்க. 

 12. 16 செ.மீ பரப்பளவு கொண்ட இரு வெவ்வேறு செவ்வகங்கள்.     

 13. 6 x 3 = 18
 14. ஒரு சதுரத்தின் பக்கம் 5 செ.மீ எனில், அதன் சுற்றளவு காண்க.

 15. ஒரு சதுர வடிவமான தபால் வில்ளலயின் சுற்றளவு 8 செ.மீ எனில் அதன் பக்க அளவைக் காண்க.

 16. 12மீ பக்க அளவுடைய ஒரு சதுர வடிவிலான வீட்டு மனைக்கு வேலி அமைக்க மீட்டருக்கு ரூ.15/- வீதம் ஆகும் செலவைக் காண்க.

 17. 15செ.மீ பக்க அளவுள்ள ஒரு சதுரத்தின் பரப்பளவு காண்க.

 18. 40செ.மீ பக்க அளவுள்ள ஒரு சமபக்க முக்கோணத்தின் ஒரு முனையிலிருந்து 6செ.மீ பக்கமுள்ள ஒரு சமபக்க முக்கோணம் நீக்கப்படுகிறது எனில் மீதியுள்ள பகுதியின் சுற்றளவு என்ன?

 19. ஒரு செவ்வக வடிவப் பூங்காவின் நீளம் அகலத்தைவிட 14மீ அதிகமாக உள்ளது. அப்பூங்காவின் சுற்றளவு 200மீ எனில் அதன் நீளம் மற்றும் பரப்பளவு காண்க.

 20. 3 x 5 = 15
 21. ஒரு செவ்வகத்தின் நீளம் 40செ.மீ மற்றும் அகலம் 20செ.மீ எனில் அச்செவ்வகத்திலிருந்து எத்தனை 10செ.மீ பக்க அளவுள்ள சதுரங்களை உருவாக்க முடியும்?

 22. ஒரு சதுரத்தின் பக்கத்தை நான்கில் ஒரு பங்காகக் குறைந்தால் உருவாகும் புதிய சதுரத்தின் பரப்பளவில் என்ன மாற்றம் ஏற்படும்?

 23. கொடுக்கப்பட்ட வீட்டின் படத்தை உற்றுநோக்கி நிழலிடப்பட்ட பகுதியின் மொத்தப் பரப்பளவைக் காண்க.

*****************************************

Reviews & Comments about 6th கணிதம் - சுற்றளவு மறறும் பரப்பளவு மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 6th Maths - Perimeter and Area Model Question Paper )

Write your Comment