Term 2 வடிவியல் - மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள்

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதம்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 40
  5 x 3 = 15
 1. LM=6.5 செ.மீ அளவில் ஒரு கோட்டுத்துண்டு வரைக. கோட்டுத்துண்டின் மீது அமையாதவாறு(மேலே/கீழே) P என்ற புள்ளியைக் குறிக்க. மூலைமட்டத்தைப் பயன்படுத்தி P வழியே LM கோட்டுத்துண்டிற்குச் செங்குத்துக்கோடு வரைக.

 2. 7.8 செ.மீ அளவில் ஒரு கோட்டுத்துண்டு வரைக. கோட்டுத்துண்டிற்கு மேலே 5 செ.மீ தூரத்தில் B என்ற புள்ளியைக் குறிக்க. B வழியே கோட்டுத்துண்டிற்கு இணைகொடு வரைக.

 3. 7 செ.மீ, 7 செ.மீ மற்றும் 7 செ.மீ ஆகிய பக்க அளவுகளைக் கொண்டு ஒரு முக்கோணம் அமைக்க இயலுமா?

 4. 8 செ.மீ, 3 செ.மீ மற்றும் 4 செ.மீ ஆகிய பக்க அளவுகளைக் கொண்டு ஒரு முக்கோணம் அமைக்க இயலுமா?

 5. 80°, 30°, 40° ஆகிய கோண அளவுகளைக் கொண்டு ஒரு முக்கோணம் அமைக்க இயலுமா?

 6. 5 x 5 = 25
 7. பின்வரும் கோண அளவுகளைக் கொண்டு முக்கோணம் அமைக்க இயலுமா? ஆம் எனில், அம்முக்கோணத்தின் வகையைக்  குறிப்பிடுக.
  (i) 60°, 60°, 60°
  (ii) 90°, 55°, 35°
  (iii) 60°, 40°, 42°
  (iv) 60°, 90°, 90°
  (v) 70°, 60°, 50°
  (vi) 100°, 50°, 30°

 8. ஒரு முக்கோணத்தின் இரு கோணங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. மூன்றாவது கோணம் காண்க.
  (i) 80°, 60°
  (ii) 75°, 35°
  (iii) 52°, 68°
  (iv) 50°, 90°
  (v) 120°, 30°
  (vi) 55°, 85°

 9. படத்தைப் பார்த்துப் பின்வரும் முக்கோணங்களைக் கண்டறிக.

  அ) சமபக்க முக்கோணம் 
  ஆ) இருசமபக்க முக்கோணம் 
  இ) அசமபக்க முக்கோணங்கள் 
  ஈ) குறுங்கோண முக்கோணங்கள்
  உ) விரிகோண முக்கோணங்கள்
  ஊ) செங்கோண முக்கோணங்கள்  

 10. கொடுக்கப்பட்டுள்ள கோட்டிற்கு மேலே உள்ள ஒரு புள்ளி வழியே அக்கோட்டிற்குச் செங்குத்துக்கோடு வரைக.

 11. AB =6.5 செ.மீ அளவுள்ள கோட்டுத்துண்டு வரைந்து கோட்டுத்துண்டிற்கு மேலே M என்ற புள்ளியைக் குறிக்க. M வழியே AB கோட்டுத்துண்டிற்கு இணைகோடு வரைக.

*****************************************

Reviews & Comments about 6th கணிதம் Term 2 வடிவியல் - மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 6th Maths Term 2 Geometry Three and Five Marks Questions )

Write your Comment