முழுக்கள் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர்

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதம்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. தரைமட்டத்திலிருந்து 10 அடி ஆழத்தையும் அதன் எதிரெண்ணையும் குறிக்குமாறு ஓர் எண் கோட்டிணை வரைக.

 2. -6 இலிருந்து, 8 அலகுகள் தொலைவில் இருக்கும் முழுக்களை அடையாளம் கண்டு, எண்கோட்டில் குறிக்கவும்.

 3. எண்கோட்டில் 0 இன் இடதுபுறம் 4 அலகுகளும், -3 இன் வலதுபுறம் 2 அலகுகளும் உள்ள முழுக்களைக் காண்க.

 4. பின்வரும் எண்களை  வாய்மொழியாகப் படிக்கவும்.
  i) +24  ii) -13 iii) -9 iv) 8       

 5. முழுக்களின் எந்தப் பகுதி முழு எண்கள் அல்ல?  

 6. எண் கோட்டில் -4 ஐ  அடைய  3 இன்  இடதுபுறம்  நீ எத்தனை அலகுகள் நகர வேண்டும்?    

 7. -15 < -26 என்பது சரியா? ஏன்?  

 8. எது சிறியது : -3 அல்லது  -5? ஏன்?  

 9. மிகப் பெரிய  குறை முழு எது?  

 10. மிகச் சிறிய  மிகை முழு எது?  

*****************************************

Reviews & Comments about 6th கணிதம் - முழுக்கள் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 6th Maths - Term 3 Integers Two Marks Question Paper )

Write your Comment