முதல் பருவம் ஒரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாக்கள்

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதம்

Time : 00:40:00 Hrs
Total Marks : 30
  10 x 1 = 10
 1. 1 பில்லியனுக்குச் சமமானது

  (a)

  100 கோடி

  (b)

  100 மில்லியன் 

  (c)

  100 இலட்சம்

  (d)

  10,000 இலட்சம்

 2. 3 + 5 − 7 \(\times \) 1 இன் மதிப்பு ________.

  (a)

  5

  (b)

  7

  (c)

  8

  (d)

  1

 3. (53 + 49) \(\times\) 0 என்பது

  (a)

  102

  (b)

  0

  (c)

  1

  (d)

  53 + 49 \(\times\) 0

 4. 'w' வாரங்களில் உள்ள நாட்களின் எண்ணிக்கை 

  (a)

  30 + w 

  (b)

  30 w 

  (c)

  7 + w 

  (d)

  7w 

 5. 'n' இலிருந்து 6 ஐக் கழிக்க 8 கிடைக்கிறது என்பதைக் குறிக்கும் கூற்று 

  (a)

  n - 6 = 8

  (b)

  6 - n = 8

  (c)

  8 - n = 6

  (d)

  n - 8 = 6

 6. ஒரு சன்னலின் நீள அகலங்கள் முறையே 1மீ மற்றும் 70 செமீ எனில் நீளத்திற்கும் அகலத்திற்கும் உள்ள விகிதம்............

  (a)

  1 : 7

  (b)

  7 : 1

  (c)

  7 : 10

  (d)

  10 : 7

 7. 4 : 7 இன் சமான விகிதமானது.

  (a)

  1 : 3

  (b)

  8 : 15

  (c)

  14 : 8

  (d)

  12 : 21

 8. ஒரு மரப்பாச்சிப் பொம்மையின் விலை ரூ.90 அதேபோன்று 3 பொம்மைகளின் விலை _______.

  (a)

  ரூ.260

  (b)

  ரூ.270

  (c)

  ரூ.30

  (d)

  ரூ.93

 9.  இல் உள்ள கோட்டுத் துண்டுகளின் எண்ணிக்கை.  

  (a)

  1

  (b)

  2

  (c)

  3

  (d)

  4

 10. டேட்டம் (Datum) என்பதற்கான வார்த்தையின் பன்மை __________.

  (a)

  டேட்டம்

  (b)

  டேட்டம்ஸ்

  (c)

  டேட்டா

  (d)

  டேட்டாஸ்

 11. 10 x 1 = 10
 12. மிகச் சிறிய ஏழிலக்க எண் _________.

  ()

  10,00,000

 13. 843 இன் அருகிலுள்ள 100 இன் மதிப்பு ___________.

  ()

  800

 14. 17\(\times\) __________ = 34 \(\times\) 17

  ()

  34

 15. ஒரு மாறி என்பது __________________ மதிப்பைப் பெற்றிருக்காது.

  ()

  வெவ்வேறானவை

 16. 's' ஐ 5 ஆல் வகுத்தல் என்பதற்கான இயற்கணிதக் கூற்று _______________ 

  ()

  \(\frac { s }{ 5 } \)

 17. 'p-5' ஆனது 12 எனில் 'p' இன் மதிப்பு  _______________  

  ()

  17

 18. ரூ. 3 இக்கும் ரூ.5 இக்கும் உள்ள விகிதம்................................

  ()

  3 : 5

 19. 3 : 5 : :___: 20

  ()

  12

 20. திரட்டப்பட்ட தகவல்கள் _________ எனப்படும்.

  ()

  தரவு

 21. 7 என்ற எண்ணுக்கான நேர்க்கோட்டுக் குறி ___________.

  ()

 22. 10 x 1 = 10
 23. இந்திய முறையில் 67999037 என்ற எண்ணை 6,79,99,037 என எழுதுகிறோம்.

  (a) True
  (b) False
 24. 88888 = 8 × 10000 + 8 × 100 + 8 × 10 + 8 × 1

  (a) True
  (b) False
 25. 3 + 9 \(\times\) 8 = 96

  (a) True
  (b) False
 26. முழு எண்களின் பெருக்கல் சமனி பூச்சியம் ஆகும்.

  (a) True
  (b) False
 27. முழு எண்களில் கூட்டலின் மீதான பெருக்கல் பங்கீட்டுப் பண்புடையது.

  (a) True
  (b) False
 28. 'x' ஐ 3 ஆல் வகுத்தல், 3 ஐ 'x' ஆல் வகுத்தல் எனும் இரு கூற்றுகளும் சமமானவை. 

  (a) True
  (b) False
 29. y இன் 7 மடங்கிலிருந்து 7 ஐக் குறைத்தல். 

  (a) True
  (b) False
 30. 5 : 7 என்பது 21 : 15 இக்குச் சமான விகிதம் ஆகும்.

  (a) True
  (b) False
 31. 10 நூல்களுக்கும் 15 நூல்களுக்கும் உள்ள விகிதமும், 3 நூல்களுக்கும் 15 நூல்களுக்கும் உள்ள விகிதமும் விகித சமத்தை அமைக்கும்.

  (a) True
  (b) False
 32. 20° மற்றும் 70° நிரப்புக் கோணங்கள்.

  (a) True
  (b) False

*****************************************

Reviews & Comments about 6th Standard முதல் பருவம் ஒரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 6th Standard Maths First Term One Mark Model Questions )

Write your Comment