இயற்கணிதம் - ஓர் அறிமுகம் Book Back Questions

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதம்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 35
  3 x 1 = 3
 1. மாறி என்பதன் பொருள்

  (a)

  சில மதிப்புகளை மட்டும் ஏற்கக் கூடியது

  (b)

  நிலையான மதிப்பைக் கொண்டது

  (c)

  வேறுபட்ட மதிப்புகளை ஏற்கக் கூடியது 

  (d)

  8 மதிப்புகளை மட்டும் ஏற்கக் கூடியது

 2. இராதாவின் தற்போதைய வயது 'x'. 4 ஆண்டுகளுக்கு முன் அவளுடைய வயது

  (a)

  x - 4

  (b)

  4 - x

  (c)

  4 + x

  (d)

  4x

 3. 'y + 7 = 13' எனில் 'y' இன் மதிப்பு 

  (a)

  y = 5

  (b)

  y = 6

  (c)

  y = 7 

  (d)

  y = 8

 4. 3 x 1 = 3
 5. ஒரு மாறி என்பது __________________ மதிப்பைப் பெற்றிருக்காது.

  ()

  வெவ்வேறானவை

 6. 2m-10 என்பதற்கான வாய்மொழிக் கூற்று ____________ 

  ()

  m இன் இரு மடங்கில் 10 குறைக்க 

 7. தற்போது 'A' இன் வயது 'n' எனில் 7 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 'A' இன் வயது  _________________   

  ()

  n - 7

 8. 4 x 1 = 4
 9.  இன் விலை 'x' மற்றும்  இன் விலை ரூ 5 எனில் பழங்களின் மொத்த விலை 'ரூ x + 5' ஆகும். 

  (a) True
  (b) False
 10. c இன் மூன்று மடங்கை விட 10 அதிகம் எனும் கூற்று '3c+13' ஐக் குறிக்கிறது. 

  (a) True
  (b) False
 11. 'x' ஐ 3 ஆல் வகுத்தல், 3 ஐ 'x' ஆல் வகுத்தல் எனும் இரு கூற்றுகளும் சமமானவை. 

  (a) True
  (b) False
 12. q மற்றும் 20 இன் பெருக்கற்பலன் 20q. 

  (a) True
  (b) False
 13. 3 x 2 = 6
 14. பின்வரும் வாய்மொழிக் கூற்றுகளை இயற்கணிதக் கூற்றுகளாக மாற்றுக. 8 இலிருந்து 'y' ஐக் குறைக்க.

 15. பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடையளிக்க.'g' ஆனது 300 எனில், 'g - 1' மற்றும்  'g+1' இன் மதிப்பு யாது?

 16. கோபால், கர்ணனை விட 8 வயது இளையவன். அவர்களின் வயதுகளின் கூடுதல் 30 எனில், கர்ணனின் வயது என்ன ?

 17. 3 x 3 = 9
 18. அறிவழகன் அவரது தந்தையைவிட 30 வயது இளையவன். அறிவழகனின் வயதை அவரது தந்தையின் வயதைக் கொண்டு எழுதவும்.

 19. பின்வரும் இயற்கணிதக் கூற்றுகளை வாய்மொழிக் கூற்றுகளாக மாற்றுக.x \(\div \)3

 20. ஆசிரியர் இரண்டு மாணவர்களிடம் "ஓர் எண்ணை விட 8 அதிகம்" என்ற வாய்மொழிக் கூற்றை இயற்கணிதக் கூற்றாக எழுதுமாறு கூறுகிறார். வெற்றி '8 + க்ஸ் எனவும், மாறன் '8x' எனவும் எழுதினர். யாருடைய விடை சரியானது?  

 21. 2 x 5 = 10
 22. பின்வரும் அட்டவணையில் உள்ள வடிவங்கள் மற்றும் உருவங்களின் மதிப்பைக் காண்க. மேலும் அவற்றின் கிடைமட்ட மற்றும் செங்குத்து வரிசைகளின் கூடுதலைச் சரிபார்க்க.

 23. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாறிகளுக்கான குறிப்புகளைப் பயன்படுத்திக் குறுக்கெழுத்துப் புதிரை நிறைவு செய்க.

*****************************************

Reviews & Comments about 6th Standard கணிதம் Chapter 2 இயற்கணிதம் - ஓர் அறிமுகம் Book Back Questions ( 6th Standard Maths Chapter 2 Introduction To Algebra Book Back Question )

Write your Comment