வடிவியல் Book Back Questions

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதம்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1.  இல் உள்ள கோட்டுத் துண்டுகளின் எண்ணிக்கை.  

  (a)

  1

  (b)

  2

  (c)

  3

  (d)

  4

 2. படத்தில் உள்ள கோணத்தைக் குறிக்க எது சரியான முறை அல்ல?

  (a)

  \(\angle Y \)

  (b)

  \(\angle ZXY \)

  (c)

  \(\angle ZYX \)

  (d)

  \(\angle XYZ \)

 3. படத்தில், \(\angle AYZ =45°\)கதிரின் மீது அமைந்த புள்ளி A-ஆனது B-க்கு நகர்கிறது எனில் கோண அளவு \(\angle BYZ \) ____________.

  (a)

  > 45°

  (b)

  45°

  (c)

  < 45°

  (d)

  90°

 4. படத்தில் உள்ள ஒரு கோடமையாப் புள்ளிகள் ____________________

  (a)

  A, F, C

  (b)

  B, F, D

  (c)

  E, F, G

  (d)

  A, D, C

 5. படத்தில் எது ஒருங்கமைப் புள்ளி?

  (a)

  E

  (b)

  F

  (c)

  G

  (d)

  H

 6. 5 x 1 = 5
 7. A மற்றும் B என்ற இரண்டு புள்ளிகள் வழியாகச் செல்லும் கோட்டினை ____________எனக் குறிப்போம்.

  ()

  \(\overleftrightarrow { AB } \)

 8. புள்ளி B இலிருந்து புள்ளி A விற்குச் செல்லும் கோட்டுத்துண்டை ____________எனக் குறிப்போம்.

  ()

  \(\bar { BA } \)

 9. படத்தைப் பார்த்துக் கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக. 'A', 'O' மற்றும் 'C' என்பன _______________ புள்ளிகள்.

  ()

  ஒரு  கோட்டிலமையாத

 10. படத்தைப் பார்த்துக் கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக.'A', 'B' மற்றும் 'C' என்பன _______________ புள்ளிகள்.

  ()

  ஒரு கோட்டிலமையாத

 11. படத்தைப் பார்த்துக் கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக._______________ என்பது ஒருங்குப் புள்ளி.
   

  ()

  0

 12. 3 x 2 = 6
 13. படத்திலிருந்து, பின்வருவனவற்றைக் கண்டறிக.

  (i) அனைத்துச் சோடி இணைகோடுகள்
  (ii) அனைத்துச் சோடி வெட்டும் கோடுகள்.
  (iii) V-ஐ வெட்டும் புள்ளியாகக் கொண்ட கோடுகள்
  (iv) கோடுகள் 'I2' மற்றும் 'I3' இன் வெட்டும் புள்ளி
  ​​​​​​​(v) கோடுகள் 'I1' மற்றும் 'I5' இன் வெட்டும் புள்ளி

 14. மூன்று புள்ளிகள் ஒரு கோடமைப் புள்ளிகளாக இருக்குமாறு ஒரு கோடு வரைக.

 15. பின்வரும் கோணங்களின் நிரப்புக் கோணங்களைக் காண்க .90°

 16. 3 x 3 = 9
 17. பின்வரும் கோட்டுத்துண்டுகளின் நீளங்களை அளக்க.

 18. பின்வரும் கோணங்களை வரைந்து பெயரிடுக.
  (i) \(\angle NAS \)
  (ii) \(\angle BIG \)
  (iii) \(\angle SMC \)

 19. பின்வரும் கோணங்களளைப் கோணமானியைப் பயன்படுத்தி வரைக. 120°

 20. 1 x 5 = 5
 21. கொடுக்கப்பட்டுள்ள படங்களில் குறுங்கோணங்களைக் கண்டறிக.

*****************************************

Reviews & Comments about 6th Standard கணிதம் Chapter 4 வடிவியல் Book Back Questions ( 6th Standard Maths Chapter 4 Geometry Book Back Questions )

Write your Comment