எண்கள் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள்

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதம்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 15
  5 x 1 = 5
 1. இரு அடுத்தடுத்த ஒற்றை எண்களின் வேறுபாடு 

  (a)

  1

  (b)

  2

  (c)

  3

  (d)

  0

 2. பின்வரும் எண்களில் எது பகா எண் அல்ல?

  (a)

  53

  (b)

  92

  (c)

  97

  (d)

  71

 3. 6354*97ஆனது 9 ஆல் வகுபடும் எனில், * இன் மதிப்பு

  (a)

  2

  (b)

  4

  (c)

  6

  (d)

  7

 4. 87846 என்ற எண்ணானது ________  வகுபடும்

  (a)

  2 ஆல் மட்டும்

  (b)

  3 ஆல் மட்டும்

  (c)

  11 ஆல் மட்டும்

  (d)

  இவை அனைத்தாலும் 

 5. பின்வரும் இணைகளில், எவை சார்பகா எண்கள் ஆகும்?

  (a)

  51, 63

  (b)

  52, 91

  (c)

  71, 81

  (d)

  81, 99

 6. 5 x 1 = 5
 7. 45 மற்றும் 75 இன் மீ.பெ.கா _______ ஆகும்.

  ()

  15

 8. இரு அடுத்தடுத்த இரட்டை எண்களின் மீ.பெ.கா _______ ஆகும்.

  ()

  2

 9. 3 மற்றும் 9 ஆகிய எண்களின் மீ.சி.ம 9 எனில், அவற்றில் மீ.பெ.கா _______ ஆகும்.

  ()

  3

 10. 26, 39 மற்றும் 52 ஆகிய எண்களின் மீ.சி.ம ______ ஆகும்

  ()

  156

 11. 57 உடன் _______  என்ற சிறிய எண்ணைக் கூட்டினால், அது 2, 3, 4 மற்றும் 5 ஆல் சரியாக வகுபடும்.

  ()

  3

 12. 5 x 1 = 5
 13. எந்த எண்ணிக்கையிலான ஒற்ளற எண்களைக் கூட்டினாலும் ஓர் இரட்டை எண் கிடைக்கும்.

  (a) True
  (b) False
 14. ஒவ்வோர் இயல் எண்ணும் பகா எண்ணாகவோ அல்லது பகு எண்ணாகவோ இருக்கும்.

  (a) True
  (b) False
 15. ஓர் எண்ணானது 6 ஆல் வகுபடும் எனில் அது 3 ஆலும் வகுபடும்.

  (a) True
  (b) False
 16. 16254 என்ற எண்ணானது 2, 3, 6 மற்றும் 9 ஆகிய எண்களால் வகுபடும்.

  (a) True
  (b) False
 17. 105 என்ற எண்ணின் வெவ்வேறு பகாக் காரணிகளின்  எண்ணிக்கை 3 ஆகும்.

  (a) True
  (b) False

*****************************************

Reviews & Comments about 6th Standard கணிதம் Chapter 6 எண்கள் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் மற்றும் பதில்கள் ( 6th Standard Maths Chapter 6 Numbers One Mark Question and Answer )

Write your Comment