வடிவியல் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதம்

Time : 01:30:00 Hrs
Total Marks : 50
  4 x 1 = 4
 1. ஒரு முக்கோணத்தின் இரு பக்கங்கள் 5 செ.மீ மற்றும் 9 செ.மீ எனில் மூன்றாவது பக்கம் ____________ ஆகும்.

  (a)

  5 செ.மீ

  (b)

  3 செ.மீ

  (c)

  4 செ.மீ

  (d)

  14 செ.மீ

 2. சமபக்க முக்கோணம் ஆனது ஒரு ______________ ஆகும்.

  (a)

  விரிகோண முக்கோணம் 

  (b)

  செங்கோண முக்கோணம் 

  (c)

  குறுங்கோண முக்கோணம் 

  (d)

  அசமபக்க முக்கோணம் 

 3. பின்வருவனவற்றில் பொருத்தமில்லாதது எது?

  (a)

  இருசமபக்க விரிகோண முக்கோணம் 

  (b)

  இருசமபக்கக் குறுங்கோண முக்கோணம்

  (c)

  சமபக்க விரிகோண முக்கோணம் 

  (d)

  சமபக்கக் குறுங்கோண முக்கோணம் 

 4. பின்வருவனவற்றில் எவை இருசமபக்க முக்கோணத்தின் பக்கங்களாக அமையும்?

  (a)

  6 செ.மீ, 3 செ.மீ, 3 செ.மீ

  (b)

  5 செ.மீ, 2 செ.மீ, 2 செ.மீ

  (c)

  6 செ.மீ, 3 செ.மீ, 7 செ.மீ

  (d)

  4 செ.மீ, 4 செ.மீ, 8 செ.மீ

 5. 4 x 1 = 4
 6. ஒவ்வொரு முக்கோணத்திலும் குறைந்த பட்சம் ______________ குறுங்கோணங்கள் இருக்கும்.

  ()

  இரண்டு

 7. ஒரு முக்கோணத்தின் மூன்று பக்கங்களும் வெவ்வேறானவை எனில் அது _____________ ஆகும்.

  ()

  அசமபக்க முக்கோணம்

 8. ஒரு முக்கோணத்தின் மூன்று கோணங்களின் கூடுதல்____________.

  ()

  180

 9. ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தில் இரு பக்கங்கள் சமம் எனில் அது ______

  ()

  இருசமபக்க செங்கோண முக்கோணம்

 10. 6 x 2 = 12
 11. \(\triangle \)ABC இல் பின்வருவனவற்றுக்குப் பெயரிடுக.
  அ) மூன்று பக்கங்கள் : ____________ , _________ , ________. 
  ஆ) மூன்று கோணங்கள் : __________ , __________ , ________. 
  இ) மூன்று கோணங்கள் : __________ , __________ , __________.

 12. கோணங்களின் அடிப்படையில் கொடுக்கப்பட்ட முக்கோணங்களைக் குறுங்கோண அல்லது செங்கோண அல்லது விரிகோண முக்கோணம் என வகைப்படுத்துக.

 13. ஓர் இரு சமபக்கச் செங்கோண முக்கோணத்தின் கோணங்கள் யாவை?

 14. இருசமபக்க முக்கோணத்தின் ஒரு கோணம் 124எனில் மற்ற இரு கோணங்களைக்  கண்டுபிடி.

 15. 90°, 90°, 0° ஆகிய கோணங்களைக் கொண்டு ஒரு முக்கோணம் அமைக்க இயலுமா? ஏன்?

 16. ஓர் இருசமபக்க முக்கோணத்தின் ஒரு கோணம் 70எனில் மற்ற இரு கோணங்கள் அளவுகள் என்னென்னவாக இருக்கலாம்?

 17. 5 x 3 = 15
 18. AB=7 செ.மீ அளவில் ஒரு கோட்டுத்துண்டு வரைந்து கோட்டுத்துண்டின் மீது P என்ற புள்ளியைக் குறிக்கவும். P வழியே AB கோட்டுத்துண்டிற்குச் செங்குத்துக்கோடு வரைக.

 19. LM=6.5 செ.மீ அளவில் ஒரு கோட்டுத்துண்டு வரைக. கோட்டுத்துண்டின் மீது அமையாதவாறு(மேலே/கீழே) P என்ற புள்ளியைக் குறிக்க. மூலைமட்டத்தைப் பயன்படுத்தி P வழியே LM கோட்டுத்துண்டிற்குச் செங்குத்துக்கோடு வரைக.

 20. 7.8 செ.மீ அளவில் ஒரு கோட்டுத்துண்டு வரைக. கோட்டுத்துண்டிற்கு மேலே 5 செ.மீ தூரத்தில் B என்ற புள்ளியைக் குறிக்க. B வழியே கோட்டுத்துண்டிற்கு இணைகொடு வரைக.

 21. 7 செ.மீ, 7 செ.மீ மற்றும் 7 செ.மீ ஆகிய பக்க அளவுகளைக் கொண்டு ஒரு முக்கோணம் அமைக்க இயலுமா?

 22. 80°, 30°, 40° ஆகிய கோண அளவுகளைக் கொண்டு ஒரு முக்கோணம் அமைக்க இயலுமா?

 23. 3 x 5 = 15
 24. ஒரு முக்கோணத்தின் இரு கோணங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. மூன்றாவது கோணம் காண்க.
  (i) 80°, 60°
  (ii) 75°, 35°
  (iii) 52°, 68°
  (iv) 50°, 90°
  (v) 120°, 30°
  (vi) 55°, 85°

 25. கொடுக்கப்பட்டுள்ள கோட்டிற்கு மேலே உள்ள ஒரு புள்ளி வழியே அக்கோட்டிற்குச் செங்குத்துக்கோடு வரைக.

 26. PQ =12 செ.மீ அளவில் ஒரு கோட்டுத்துண்டு வரைக. கோட்டுத்துண்டிற்கு மேலே 5 செ.மீ தூரத்தில் M மற்றும் N என இரு புள்ளிகளைக் குறிக்க. M மற்றும் N வழியே PQ கோட்டுத்துண்டிற்கும் ஓர் இணைகோடு வரைக.

*****************************************

Reviews & Comments about 6th Standard கணிதம் - வடிவியல் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 6th Standard Maths - Geometry Model Question Paper )

Write your Comment