தகவல் செயலாக்கம் Book Back Questions

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதம்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  3 x 2 = 6
 1. உன்னிடம் இரண்டு சிவப்பு மற்றும் இரண்டு நீல வண்ணங்களில் கட்டைகள் உள்ளன. அக்கட்டைகளை  ஒன்றின் மேல் ஒன்றாக அடுக்கி எத்தனை நான்கு தளக் கட்டடம் அமைக்கலாம்? அவற்றை வரிசைப்படுத்துக.

 2. பின்வரும் படத்தில் எத்தனை முக்கோணங்கள் உள்ளன?
  (i)

  (ii)

  (iii)

  (iv)

 3. பின்வரும் படத்தில் 10 ஆவது அமைப்பில் எத்தனை புள்ளிகள் இருக்கும் எனக் காண்க.

 4. 3 x 3 = 9
 5. பின்வரும் படத்தில் எத்தனை முக்கோணங்கள் உள்ளன?

 6. பின்வரும் படத்தில் எத்தனை முக்கோணங்கள் உள்ளன?

 7. படத்தில் எத்தனை முக்கோணங்கள் உள்ளன?

 8. 3 x 5 = 15
 9. 1 இலிருந்து 9 வரை எண்களைப் பயன்படுத்தி

  (அ) மாய முக்கோணத்தை அமைக்க முடியுமா?
  (ஆ) எத்தனை மாய முக்கோணங்களை அமைக்கலாம்?
  (இ) மாய முக்கோணத்தில் பக்கங்களின் கூடுதலை எழுதுக.

 10. 1 இலிருந்து 7 வரை எண்களைப் பயன்படுத்தி வட்டங்களை  நிரப்பி, ஒவ்வொரு நேர்க்கோட்டிலும் கூடுதல் ஓரே எண்ணாக வருமாறு அமைக்க.


 11. மேற்கண்ட புள்ளி அமைப்பில்
  (i) அடுத்த அமைப்பை வரைக.
  (ii) ஒவ்வோர் அமைப்பிலும் எத்தனை புள்ளிகள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன என்பதை அட்டவணைப்படுத்துக.
  (iii) அமைப்பு விதியை விளக்குக.
  (iv) 25 ஆவது அமைப்பில் எத்தனை புள்ளிகள் இருக்கும் எனக் காண்க.

*****************************************

Reviews & Comments about 6th Standard கணிதம் - தகவல் செயலாக்கம் Book Back Questions ( 6th Standard Maths - Information Processing Book Back Questions )

Write your Comment