விகிதம் மற்றும் விகித சமம் - ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள்

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதம்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 1 = 10
 1. ரூ. 1 இக்கும் ரூ. 20 பைசாவுக்கும் உள்ள விகிதம்................................

  (a)

  1 : 5

  (b)

  1 : 2

  (c)

  2 : 1

  (d)

  5 : 1

 2. 1 மீ இக்கும் 50 செமீ இக்கும் உள்ள விகிதம்.............................

  (a)

  1 : 50

  (b)

  50 : 1

  (c)

  2 : 1

  (d)

  1 : 2

 3. 2 : 3 மற்றும் 4 : ___ ஆகியவை சமான விகிதங்கள் எனில் விடுபட்ட உறுப்பு

  (a)

  6

  (b)

  2

  (c)

  4

  (d)

  3

 4. \(\frac{16}{24}\) இக்கு எது சமான விகிதம் அல்ல?

  (a)

  \(\frac{6}{9}\)

  (b)

  \(\frac{12}{18}\)

  (c)

  \(\frac{10}{15}\)

  (d)

  \(\frac{20}{28}\)

 5. பின்வரும் விகிதங்களில் எது விகித சமமாகும்?

  (a)

  3 : 5 , 6 : 11

  (b)

  2 : 3, 9 : 6

  (c)

  2 : 5, 10 : 25

  (d)

  3 : 1, 1 : 3

 6. ஒரு மரப்பாச்சிப் பொம்மையின் விலை ரூ.90 அதேபோன்று 3 பொம்மைகளின் விலை _______.

  (a)

  ரூ.260

  (b)

  ரூ.270

  (c)

  ரூ.30

  (d)

  ரூ.93

 7. 8 ஆரஞ்சுகளின் விலை ரூ.56 எனில் 5 ஆரஞ்சுகளின் விலை..............

  (a)

  ரூ.42

  (b)

  ரூ.48

  (c)

  ரூ.35

  (d)

  ரூ.24

 8. ஒரு நபர் 15 கி.மீ நிமிடங்களில் 2 கி.மீ நடக்கிறார் எனில், 45 நிமிடங்களில் அவர் ___________ நடப்பார்.

  (a)

  10 கி.மீ

  (b)

  8 கி.மீ

  (c)

  6 கி.மீ

  (d)

  12 கி.மீ

 9. கீழ்க்கண்டவற்றில் எது தகுபின்னம் அல்ல?

  (a)

  \(\frac { 1 }{ 3 } \)

  (b)

  \(\frac { 2 }{ 3 } \)

  (c)

  \(\frac { 5 }{ 10 } \)

  (d)

  \(\frac { 10 }{ 5 } \)

 10. \(\frac { 1 }{ 7 } \) இக்குச் சமான பின்னம் ________ 

  (a)

  \(\frac { 2 }{ 15 } \)

  (b)

  \(\frac { 1 }{ 49 } \)

  (c)

  \(\frac { 7 }{ 49 } \)

  (d)

  \(\frac { 100 }{ 7 } \)

 11. 5 x 1 = 5
 12. ரூ. 3 இக்கும் ரூ.5 இக்கும் உள்ள விகிதம்................................

  ()

  3 : 5

 13. 3 மீ இக்கும் 200 செ மீ இக்கும் உள்ள விகிதம்.................................

  ()

  3 : 2

 14. 5 கிமீ இக்கும் 400 மீ இக்கும் உள்ள விகிதம்....................................

  ()

  9 : 10

 15. 75 பைசாவுக்கும் ரூ.2 இக்கும் உள்ள விகிதம்.......................

  ()

  3 : 8

 16. 3 : 5 : :___: 20

  ()

  12

 17. 5 x 1 = 5
 18. 130 செ மீ இக்கும் 1மீ இக்கும் உள்ள விகிதம் 13:10

  (a) True
  (b) False
 19. விகிதத்தின் ஏதேனும் ஓர் உறுப்பின் மதிப்பு 1 ஆக இருக்காது.

  (a) True
  (b) False
 20. 5 : 7 என்பது 21 : 15 இக்குச் சமான விகிதம் ஆகும்.

  (a) True
  (b) False
 21. 40 ஐ 3 : 2 என்ற விகிதத்தில் பிரித்தால் கிடைக்கும் மிகப் பெரிய பகுதி 24 ஆகும்.

  (a) True
  (b) False
 22. 2 : 7 : : 14 : 4

  (a) True
  (b) False

*****************************************

Reviews & Comments about 6th Standard கணிதம் - விகிதம் மற்றும் விகித சமம் - ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் ( 6th Standard Maths - Ratio And Proportion One Mark Questions with Answer Key )

Write your Comment