" /> -->

HSC +1 Third Revision Question and Answer 2019

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

உயிரியல்

Time : 02:30:00 Hrs
Total Marks : 70
  16 x 1 = 16
 1. கிளாடோகிராம் என்பது கீழ்க்கண்ட பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது.    

  (a)

  உடற்செயலியல் மற்றும் உயிர்வேதியியல் 

  (b)

  பரிணாமப் பண்புகள் மற்றும் மரபுவழிப்  பண்புகள் 

  (c)

  பல்லுயிர் தன்மை மற்றும் இனத்தொடர்பு தொகுப்பமைவு 

  (d)

  மேற்குறிப்பிட்ட ஏதுமில்லை 

 2. கீழ்க்கண்ட தொகுதியை அதில் காணப்படும் விலங்குகளின் பண்புகளோடு சரியாக பொருத்தவும்.

    தொகுதி கழிவு நீக்க உறுப்பு
  I கணுக்காலிகள் a. தொண்டை சுரப்பி
  II பிளாட்டிஹெல்மின்தஸ் b. நெஃப்ரீடியம்
  III மெல்லுடலிகள் c. பச்சை சுரப்பி
  IV ஆஸ்ஹெல்மின்தஸ் d. சுடர் செல்கள்
  (a)
  I II III IV
  a b c d
  (b)
  I II III IV
  b c a d
  (c)
  I II III IV
  c d b a
  (d)
  I II III IV
  d a b c
 3. சரியான இணைகளை உருவாக்குக

  வரிசை –I வரிசை –II
  P) சிறுகுடல் i) மிகப்பெரிய தொழிற்சாலை
  Q) கணையம்  ii) குளுக்கோஸ் உட்கிரகித்தல்
  R) கல்லீரல் iii) மின்பகு பொருட்களைக் கடத்துதல்
  S) பெருங்குடல் iv) செரிமானம் மற்றும் உட்கிரகித்தல்
  (a)

  ( P- iv ) ( Q- iii) ( R- i ) ( S- ii )

  (b)

  ( P- iii ) (Q- ii ) ( R- i ) ( S- iv )

  (c)

  ( P- iv ) ( Q- iii ) ( R- i ) (S- ii )

  (d)

  ( P- ii) (Q-iv ) ( R- iii ) ( S- i )

 4. குடலுறிஞ்சிகளின்  உள்ள லாக்டியல் நாளம் உட்கிரகிப்பது 

  (a)

  குளுக்கோஸ் 

  (b)

  அமினோ அமிலங்கள் 

  (c)

  கொழுப்பு அமிலங்கள் 

  (d)

  வைட்டமின்கள் 

 5. உயர்தாவர விலங்கு செல்களில் காணப்படும் ஆற்றல் மையமான மைட்டோக்காண்டிரியாவுக்கு  பாக்டிரீயாவில் காணப்படும் இணையான அமைப்பு எது?

  (a)

  வெளியுறை

  (b)

  பாலிரைபோசோம்

  (c)

  பிளாஸ்மிட்

  (d)

  மீசோசோம்கள்

 6. கீழ்கண்டவற்றில் சரியான கூற்று எது?

  (a)

  பைசம் சட்டைவம் தாவரத்தில் சிற்றிலைகள் பற்றுக்கம்பியாக மாறியுள்ளன

  (b)

  அடலான்ஷியா தாவரத்தில் நுனி மொட்டு முட்களாக மாறியுள்ளது.

  (c)

  நெப்பந்தஸ் தாவரத்தில் நடு நரம்பு மூடியாக மாறியுள்ளது.

  (d)

  ஸ்மைலாக்ஸ் தாவரத்தில் மஞ்சரி அச்சு பற்றுக்கம்பியாக மாறியுள்ளது.

 7. பல்வேறு வகைப்பட்ட  தாவர நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்தின் ஒற்றுமைகள் மற்றும் வேற்றுமைகள் அடங்கிய வகைப்பாடு

  (a)

  வேதிய வகைப்பாடு

  (b)

  மூலக்கூறு வகைப்பாட்டு அமைப்புமுறை

  (c)

  ஊநீர்சார் வகைப்பாடு

  (d)

  எண்ணியல் வகைப்பாடு

 8. தவறான ஜோடியைக் கண்டுபிடி  

  (a)
  சாயம்  ஏற்கும் பொருள் 
  12 K 1  தரசம் 
  (b)
  சாயம்  ஏற்கும் பொருள் 
  சூடான்  லிப்பிடுகள்     
  (c)
  சாயம்  ஏற்கும் பொருள் 
  டால்யூடின் நீலம்     சைலம் 
  (d)
  சாயம்  ஏற்கும் பொருள் 
  கோமாஸ்சி அடர் நீலம்   செல்சுவர் 
 9. சிறுநீர்ப்பையை சுற்றியுள்ள நீட்சி உணர்வேற்பிகள் முற்றிலுமாக நீக்கப்படும்போது நிகழ்வதென்ன?

  (a)

  தொடர் சிறுநீர் வெளியேற்றம்

  (b)

  சிறுநீர் தொடர்ந்து இயல்பாக சிறுநீர்ப்பையில் சேகரிக்கப்படும்

  (c)

  சிறுநீர் வெளியேற்றம்

  (d)

  சிறுநீர்ப்பையில் சிறுநீர் சேகரிக்கப்படுவதில்லை

 10. தடித்த இழைகள் _________ என்னும் புரத்தாலானது.

  (a)

  மையோசின்

  (b)

  தடித்த இழைகள்

  (c)

  மீரோமையோசின்

  (d)

  கோளவடிவ

 11. கீழே தரப்பட்டுள்ள இணையில் எது முழுமையான நாளமில்லாச் சுரப்பி இணையாகும்?  

  (a)

  தைமஸ் மற்றும் விந்தகம் 

  (b)

  அட்ரினல் மற்றும் அண்டகம் 

  (c)

  பாராதைராய்டு மற்றும் அட்ரினல்   

  (d)

  கணையம் மற்றும் பாராதைராய்டு  

 12. புதிதாக இடப்பட்ட முட்டைகள் அடைகாத்ததலுக்குத் தேர்ந்தெடுத்தல் _____ 

  (a)

  சில்க்கி

  (b)

  பண்ணைக்கோழி வளர்ப்பு முறை

  (c)

  சிறந்த முட்டையிடும் கோழிகளைத் தேர்ந்தெடுத்தல்

  (d)

  முட்டைகளைத் தேர்ந்தெடுத்தல்

 13. ஒரே மாதிரியான செல்களின் தொகுப்பு _____ எனபப்டும்.

  (a)

  செல்

  (b)

  எளியத்திசு

  (c)

  இடியோபிளாஸ்ட்கள்

  (d)

  ஸ்கிலிரைடுகள்

 14. பொருத்தமான இணையைத் தேர்ந்தெடு:

  1. சிட்டரஸ் அடிநுனி இறப்பு (i) Mo
  2. சாட்டை வால் நோய் (ii) Zn
  3. பழுப்பு மையக் கருக்கல் நோய் (iii) Cu
  4. சிற்றிலை நோய் (iv) B
  (a)

  1 (iii) 2 (ii) 3 (iv) 4 (i)

  (b)

  1 (iii) 2 (i) 3 (iv) 4 (ii)

  (c)

  1 (i) 2 (iii) 3 (ii) 4 (iv)

  (d)

  1 (iii) 2 (iv) 3 (ii) 4 (i)

 15. பழுக்கம் பழங்களின் அசாதாரணச் சுவாச வீத அதிகரிப்பு ________ எனப்படும்.

  (a)

  வீரிய சுவாசம் 

  (b)

  செல்லின் ஆற்றல் நிலையம் 

  (c)

  பைருவேட் 

  (d)

  ஈஸ்ட் 

 16. தாவரங்களின் விதை உறக்கம்

  (a)

  சாதகமற்ற பருவ மாற்றங்களை தாண்டி வருதல்

  (b)

  வளமான விதைகளை உருவாக்குதல்

  (c)

  வீரியத்தை குறைகிறது

  (d)

  விதைச்ச்சிதைவை தடுக்கிறது

 17. 8 x 2 = 16
 18. பல்லுயிர்தன்மை என்றால் என்ன?

 19. ஸ்பாஞ்சின் மற்றும் முட்கள் (spicules) எவ்விதம் கடற்பஞ்சுகளுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை?

 20. நாளொன்றுக்கு சுரக்கப்படும் உமிழ்நீரின் அளவு யாது?

 21. ஏழு பெரும் பிரிவு வகைப்பாட்டினை வெளியிட்டவர் யார்?அதில் உள்ள ஏழு பெரும் பிரிவுகள் யாவை?அதில் உள்ள பெரும் பிரிவுகளைக் கூறு.   

 22. வரம்பற்ற கிளைத்தலையும், வரம்புடைய கிளைத்தலையும் ஒப்பிடுக.

 23. இணைந்த சூலினி நான்கறை சூலக அமைப்பை படம் வரைந்து பாகம் குறி.

 24. சிறுநீரகத்தின் மீது ஆல்டோஸ்டிரோனின் விளைவு யாது?மற்றும் அது எங்கே உருவாகிறது?

 25. கன்ஜங்க்டிவா என்பது யாது?

 26. கீழ்வருவனவற்றை பெயரிடுக 
  i) தேன்கூட்டின் மிகப்பெரிய தேனீ 
  ii) சில ஆண் தேனீக்களுடன் புதிய கன்னி இராணி தேனீ கூட்டைவிட்டி பறந்து செல்லுதல்.

 27. பைனஸ், மோரஸ் கட்டையை வேறுபடுத்துக.

 28. அதிகமான ஒளியும், அதிக ஆக்ஸிஜன் செறிவும் காணப்படும் போது எவ்வகை வழித்தடம் தாவரங்களில் நடைபெறும் காரணங்களை ஆராய்க.   

 29. தட்பப்பதனத்தின் என்றால் என்ன?

 30. 6 x 3 = 18
 31. தற்போது வாழும் தாடைகளற்றளற்ற மீன்களிலிருந்து குருத்தெலும்பு மீன்களை வேறுபடுத்திக் காட்டும் பண்புகளை எழுதுக

 32. ஆண் மற்றும் பெண் தவளைகளில் காணப்படும் பால்வழி வேறுபாடுகள் யாவை.

 33. ஒருவரின் உணவில் இரும்புச்சத்து குறைவால் ஏற்படும் விளைவுகள் யாவை?

 34. கூட்டுக்கனியை திரள்கனியிலிருந்து வேறுபடுத்துக

 35. வேறுபடுத்து:DNA மற்றும் RNA.  

 36. நெஃப்ரானின் உட்செல் நுண்தமனி சுருக்கமடைந்தால் கிளாமருலார் வடிதிரவ வீதத்தில் நிகழ்வதென்ன?நெஃப்ரானின் வெளிச்செல் நுண்தமனி சுருக்கமடைந்தால் கிளாமருலார் வடிதிரவ வீதத்தில் நிகழ்வதென்ன?சுயநெறிப்படுத்தல் நடைபெறவில்லை என கருத்தில் கொள்க.

 37. முனைப்பியக்க மீட்சியின் முடிவில் நரம்பு உறையானது உச்ச முனைப்பியக்கத்தை (hyper polarised) பெறுகிறது.ஏன்?   

 38. இலை நீர்ச்சுரப்பிகள் அல்லது ஹைடதோடுகள் பற்றி எழுதுக.

 39. வளிமண்டல அழுத்தம் பற்றி எழுதுக.

 40. வினையூக்க அமினோவாக்கம் பற்றி எழுதுக.

 41. 4 x 5 = 20
 42. நவீன மூலக்கூறுக் கருவிகளை கொண்டு விலங்குகளை அடையாளம் கண்டு, வகைப்படுத்தலாமா?   

 43. கரப்பான் பூச்சியின் சுற்றோட்ட மண்டலத்தின் அமைப்பை படத்துடன் விளக்குக.

 44. பாக்டீரியாவின் பொருளாதார முக்கியத்துவம் யாது? 

 45. லில்லியேசி குடும்பத் தாவரங்களை  சொலானேசி குடும்பத் தாவரங்களிலிருந்து எவ்வாறு வேறுபடுத்துவாய்?

 46. இரத்த கொள்ளளவு கட்டுப்பாட்டில் சிறுநீரகங்கள் எவ்வாறு பங்கேற்கின்றன.உடலின் இரத்தக்கொள்ளவு மற்றும் தமனி அழுத்தத்திற்கிடையே உள்ள தொடர்பு யாது?

 47. ஒலி உணர்வேற்பி காது அமைப்பு மற்றும் செயல்களை விவரி? 

 48. இருவிதையிலை தண்டிற்கும் ஒருவிதையிலை தண்டிற்கும்  இடையே உள்ள உள்ளமைப்பியல் வேறுபாடுகளை எழுதுக.

 49. கிரப்ஸ் சுழற்சி அல்லது சிட்ரிக் அமிலச் சுழற்சி படம் வரைக?

*****************************************

Reviews & Comments about 11 ஆம் வகுப்பு உயிரியல் மூன்றாம் திருப்புதல் தேர்வு வினாத்தாள் 2019( 11th Standard Biology Third Revision Test Question and Answer 2019 )

Write your Comment