கார மற்றும் காரமண் உலோகங்கள் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வேதியியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. தூள் பூத்தல் (efflorescence) என்பதை விளக்கு

 2. ஒரு கார உலோகம் (X) அதன் நீரேற்றிய சல்பேட் X2SO4.10H2O ஐ உருவாக்குகிறது.அந்த உலோகம் சோடியமாகவோ அல்லது பொட்டாசியமாகவோ இருக்க வாய்ப்புள்ளதா?

 3. முதல் தொகுதி உலோக புளூரைடுகளில் லித்தியம் புளூரைடு மிகக்குறைந்த கரைதிறனை கொண்டுள்ளது – உறுதிப்படுத்து.

 4. பின்வரும் செயல்முறைகளுக்கு சமன்செய்யப்பட்ட சமன்பாடுகளை எழுதுக
  (அ) கால்சியம் ஹைட்ரஜன் கார்பனேட் கரைசலை ஆவியாக்குதல்
  (ஆ) கால்சியம் ஆக்சைடை கார்பனுடன் சேர்த்து வெப்பப்படுத்துதல்

 5. கார உலோகங்களை விட கார மண் உலோகங்கள் கடினமானவை ஏன்?

 6. பாரீஸ் சாந்து எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது?

 7. பெரிலியத்தின் முரண்பட்ட பண்பிற்கு காரணம் என்ன?உன் பதிலை விளக்குக.

 8. கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடின் பயன்கள் யாவை?

 9. பாலைவன ரோஜா என்பது எது?ஏன்?

 10. சோடியத்தின் ஆனா ஈத்தைனின் வினையைத் தருக.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th வேதியியல் Chapter 5 கார மற்றும் காரமண் உலோகங்கள் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Chemistry Chapter 5 Alkali And Alkaline Earth Metals Two Marks Questions )

Write your Comment