சுற்றுச்சூழல் வேதியியல் மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வேதியியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  10 x 3 = 30
 1. காற்று மாசுபாடு என்றால் என்ன? அது எவ்வாறு உண்டாகிறது?

 2. கார்பன்டையாக்சைடு எவ்வாறு உருவாகிறது? அதன் தீய விளைவுகள் யாவை?

 3. ஹைட்ரோகார்பன்கள் என்பவை யாவை? அவற்றுடன் இணைந்த ஆபத்துகளை குறிப்பிடு.

 4. துகள் மாசுபடுத்திகளை குறைக்கும் உத்திகள் படியிலிடு.

 5. தீவிர பனிப்புகையின் விளைவுகள் எழுதுக.

 6. சுற்றுச்சூழல் மீதான ஓசோன் படல சிதைவின் தாக்கங்கள் யாவை?

 7. தூர்ந்துபோதல் என்று அறியப்படுவது எது? ஏன் ?

 8. வேதி நேர் மாசுபடுதிகளின் தீய விளைவுகள் படியிலிடு.

 9. மொத்த கரைந்த திண்மங்கள் உள்ளடக்கியவை எவை? அவற்றின் தீய விளைவுகள் யாவை?

 10. மண் மாசுபாடு என்பது என்ன? மண் மாசுபாடு எவற்றை பாதிக்கிறது?

*****************************************

Reviews & Comments about 11th வேதியியல் - சுற்றுச்சூழல் வேதியியல் மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Chemistry - Environmental Chemistry Three Marks Questions )

Write your Comment