சுற்றுச்சூழல் வேதியியல் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வேதியியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. நீரில் கரைந்ரைந்துள்ள ஆக்சிஜன் நீர்சூழ் வாழ்க்கைக்கு பொறுப்பாகிறது. நீரில் கரைந்ரைந்துள்ள ஆக்சிஜன் அளவு குறைவதற்கு எந்தெ்தெந்த  செயல்பாடுகள் பொறுப்பாகின்றன?

 2. புமியின் வளிமண்டலத்திலிருந்து பசுமைக்குடில் வாயுக்கள் காணாமல் போனால் என்ன நிகழும்?

 3. பனிப்புகை வரையறு.

 4. ஒளிவேதி பனிப்புகையில் உள்ள ஓசோன் எங்கிருந்து வந்தது?

 5. ஒருவர் தான் பயன்படுத்திய நீரினால் மலமிளக்குதல் விளைவால் பாதிக்கப்பட்டா்பட்டார் எனில் அதற்கான காரணம் என்னவாக இருக்கமுடியும்?

 6. துகள் மாசுக்கள் என்றால் என்ன? ஏதேனும் மூன்றை விளக்குக.

 7. நுண்ணுயிர்க்கொல்லிகள், தானிய உற்பத்திய அதிகரித்தபோதிலும், அவை உயிரினங்களை கடுமையாக பாதிக்கின்றன. நுண்ணுயிர்க்கொல்லிகளின் பாதிப்பு விளைவுகளை விளக்குக.

 8. அமில மழை எவ்வாறு உருவாகிறது? அதன் விளைவுகளை விளக்குக.

 9. நம் இரத்தத்தில் கார்பன் மோனாக்சைடால் உருவாக்கப்படும் ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறையை விளக்குக. அதன் விளைவுகளை எழுதுக.

 10. மாசுபடுதலிருந்து நம் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்க நீ பரிந்துரைக்கும் பல்வேறு வழிமுறைகள் யாவை?

*****************************************

Reviews & Comments about 11th வேதியியல் - சுற்றுச்சூழல் வேதியியல் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Chemistry - Environmental Chemistry Two Marks Questions Paper )

Write your Comment