கரிம வேதியியலின் அடிப்படைகள் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வேதியியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. நைட்ரோ ஆல்கேன் படி வரிசையில் உள்ள முதல் ஆறு சேர்மங்களின் மூலக்கூறு வாய்ப்பாட்டினை எழுதுக.

 2. கார்பாக்ஸிலிக் அமிலங்களின் முதல் நான்கு படிவரிசைச் தொடர் சேர்மங்களின் மூலக்கூறுவாய்பாடு மற்றும் சாத்தியமுடைய அமைப்பு வாய்பாடுகளைத் தருக.

 3. தாள் வண்ணப்பிரிகை முறையினை விளக்குக.

 4. கரிமச்சேர்மங்களில் காணப்படும் பல்வேறு கட்டமைப்பு மாற்றியங்களை விளக்குக.

 5. ஒளிசுழற்சி மாற்றியத்தை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

 6. உட்கரு பதிலீடு செய்யப்பட்ட அரோமேட்டிக் ஹாலஜன் சேர்மங்களுக்கு எவ்வாறு பெயரிடப்படுகின்றன? 

 7. ஒரு சேர்மத்தின் மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு என்பதை வரையறு?

 8. கரிமச் சேர்மங்களின் அமைப்பினை குறித்துக்காட்டும் முறைகள் யாவை?

 9. மாற்றியங்களின் வகைகள் யாவை?

 10. புறவெளி மாற்றியம் என்பவை யாவை?

*****************************************

Reviews & Comments about 11th வேதியியல் - கரிம வேதியியலின் அடிப்படைகள் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Chemistry - Fundamentals Of Organic Chemistry Two Marks Questions )

Write your Comment