ஹேலோ ஆல்கேன்கள் மற்றும் ஹேலோ அரீன்கள் Book Back Questions

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வேதியியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  6 x 1 = 6
 1. பின்வரும் சேர்மங்களில், அதிக கொதிநிலை உடைய சேர்மம் எது?

  (a)

  n-பியூட்டைல் குளோரைடு

  (b)

  ஐசோ பியூட்டைல் குளோரைடு

  (c)

  t- பியூட்டைல் குளோரைடு

  (d)

  n-புரப்பைல் குளோரைடு

 2. டை எத்தில் குளோரோ மீத்தேனின் சரியான IUPAC பெயர்

  (a)

  3 – குளோரோ பென்டேன்

  (b)

  1-குளோரோ பென்டேன்

  (c)

  1-குளோரோ-1, 1, டை எத்தில் மீத்தேன்

  (d)

  1 –குளோரோ-1-எத்தில் புரப்பேன்.

 3. C-X பிணைப்பானது இவற்றில் வலிமையாக உள்ளது

  (a)

  குளோரோ மீத்தேன்

  (b)

  அயடோ மீத்தேன்

  (c)

  புரோமோ மீத்தேன்

  (d)

  புளுரோ மீத்தேன்

 4. பின்வரும் சேர்மங்களுள் எச்சேர்மமானது OH- அயனியாயால் கருக்கவர்பொருள் பதிலீட்டு வினைக்கு உட்படும் போது சுழிமாய்க் கலவையைத் தரும்,
  i)  \({ CH }_{ 3 }-\underset { \overset { | }{ { C }_{ 2 }{ H }_{ 5 } } }{ CH } -{ CH }_{ 2 }Br\)

  (a)

  (i)

  (b)

  (ii) and (iii)

  (c)

  (iii)

  (d)

  (i) and (ii)

 5. எத்தில் பார்மேட்டை அதிகளவு RMgX உடன் வினைப்படுத்தும் போது பெறப்படுவது

  (a)

  \({ R }-\underset { \overset { | }{ O } }{ C } -{ R }\)

  (b)

  \({ R }-\underset { \overset { | }{ OH } }{ CH } -{ R }\)

  (c)

  R- CHO

  (d)

  R- O – R

 6. பென்சீன் FeCl3 முன்னிலையில் Cl2 உடன் சூரிய ஒளி இல்லாத நிலையில் வினைபட்டு தருவது

  (a)

  குளோரோ பென்சீன்

  (b)

  பென்சை் குளோரைடு

  (c)

  பென்சால் குளோரைடு

  (d)

  பென்சீன் ஹெக்ஸா குளோரைடு

 7. 6 x 2 = 12
 8. இருளில் மீத்தேனின் குளோரினேற்றம் சாத்தியமல்ல ஏன்?

 9. n- புரப்பைல் புரோமைடிலிருந்து, n-புரப்பைல் அயோடைடை எவ்வாறு தயாரிப்பாய்?

 10. கிரிக்னார்டு வினைபொருள் தயாரிப்பில் மிகச் சிறிதளவு நீர் கூட தவிர்க்கப்பட வேண்டும். ஏன்?

 11. R-Xன் பிணைப்பு ஆற்றலின் ஏறுவரிசையில் பின்வரும் ஆல்கைல் ஹாலைடுகளை எழுதுக.
  CH3Br, CH3F, CH3Cl, CH3I

 12. SN1 மற்றும் SN2 வினைகளின் வினை வழிமுறைகளை ஒப்பிடுக.

 13. புரோமோ ஈத்தேனை பின்வருவனவற்றுடன் வினைப்படுத்தும் போது உருவாகும் விளைபொருளைக் கண்டறிக.(i) KNO2 (ii) AgNO2

 14. 4 x 3 = 12
 15. C2H5Cl என்ற மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு உடைய (A) என்ற சேர்மம் KOH உடன் வினைபுரிந்து (B) என்ற சேர்மத்தையும் ஆல்கஹால் கலந்த KOH உடன் வினைபுரிந்து (C) என்ற சேர்மத்தையும் தருகின்றன. (A), (B), (C)ஐக் கண்டறிக.
   

 16. A என்ற எளிய ஆல்கீன் HCl உடன் வினைபுரிந்து சேர்மம் (B) ஐத் தருகிறது. மேலும் (B) ஆனது அம்மோனியாவுடன் வினைபுரிந்து C2H7N என்ற மூலக்கூறு வாய்ப்பாட்டினை உடைய (C)ஐத் தருகிறது. (C)யானது கார்பைலமின் வினைக்கு உட்படுகிறது. (A), (B) மற்றும் (C)ஐக் கண்டறிக.

 17. C3H6 என்ற (A) ஹைட்ரோ கார்பன் HBr உடன் வினைபுரிந்து (B) ஐத் தருகிறது. (B) நீர்த்த KOH உடன் வினைபுரிந்து C3H6O என்ற மூலக்கூறு வாய்ப்பாடுடைய (C) ஐத் தருகிறது. (A), (B) மற்றும் (C) ஐக் கண்டறிக. வினைகளை விளக்குக.

 18. (A) மற்றும் (B) ஆகியன C2H4Cl2 என்ற வாய்ப்பாடுடைய இரு மாற்றியங்கள். சேர்மம் (A) ஆனது நீர்த்த KOH உடன் வினைபுரிந்து C2H4O என்ற மூலக்கூறு வாய்ப்பாடுடைய (C) ஐத் தருகிறது. சேர்மம் (B) நீர்த்த KOH உடன் வினைபுரிந்து C2H6O2 என்ற மூலக்கூறு வாய்ப்பாட்டினை உடைய (D) ஐத் தருகிறது. A, B, C மற்றும் D ஐக் கண்டறிக, வினைகளை விளக்குக.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th வேதியியல் - ஹேலோ ஆல்கேன்கள் மற்றும் ஹேலோ அரீன்கள் Book Back Questions ( 11th Chemistry - Haloalkanes And Haloarenes Book Back Questions )

Write your Comment