ஹைட்ரோகார்பன்கள் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வேதியியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  15 x 2 = 30
 1. பெசீனின் நைட்ரோ ஏற்ற வினையின் வினை வழிமுறையினை விளக்குக

 2. ஒரு சேர்மத்தின் அரோமேட் டிக் தன்மையைப் ஹக்கல் விதிப்படி எவ்வா று தீர்மானிக்கலாம்

 3. ஐசோ  பியூட்டைலினை அமிலம் கலந்த பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட்டுடன் வினைபடுத்தும் போது என்ன நிகழும்

 4. எத்தில் குளோரைடை பின்வருவனவாக எவ்வாறு மாற்றுவாய்.
  1) ஈத்தேன்
  2) n - பியூட்டேன்

 5. புரப்பேனின் எரிதல் வினைக்கான வேதிச்சமன் பாட்டினைத் தருக

 6. மார்கோவ்னிகாப் விதியினை தகுந்த உதாரணத்துடன் விளக்குக

 7. கொழுப்பு அமிலங்களின் சோடியம் உப்புகளிலிருந்து புரப்பேனை எவ்வா று தயாரிப்பாய்?

 8. 1- பியூட்டைன் மற்றும் 2 - பியூட்டைனை எவ்வாறு வேறுபடுத்தி அறிவாய்?

 9. கார்பாக்சில் நீக்க வினையை எழுதுக.    

 10. கோல்பின் மின்னாற் பகுப்பு முறையை எழுது.    

 11. உர்ட்ஸ் வினையை எழுது.    

 12. கோரி ஹவுஸ் வினையை எழுது. 

 13. பென்சீலிருந்து வளைய ஹெக்சேன் எவ்வாறு தயாரிப்பாய்?      

 14. பென்சினின் குளோரினேற்றத்தை எழுது.        

 15. பிர்க் ஒடுக்கம் வினையை எழுதுக.    

*****************************************

Reviews & Comments about 11th வேதியியல் - ஹைட்ரோகார்பன்கள் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Chemistry - Hydrocarbons Two Marks Questions )

Write your Comment