தனிமங்களின் ஆவர்த்தன வகைப்பாடு இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வேதியியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. நவீன ஆவர்த்தன விதியை வரையறு.

 2. ஐசோ எலக்ட்ரானிக் அயனிகள் என்றால் என்ன? உதாரணங்கள் கொடு.

 3. மெக்னீசியம் அடுத்தடுத்து எலக்ட்ரான்களை இழந்து Mg+, Mg2+ மற்றும் Mg3+ அயனிகளை தருகிறது.இதில் அதிக அயனியாக்கும் ஆற்றல் தேவைப்படும் படி எது? ஏன்?

 4. முதல் அயனியாக்கும் ஆற்றலை விட இரண்டாம் அயனியாக்கும் ஆற்றல் எப்பொழுதும் அதிகம் எனும் கூற்றிலுள்ள உண்மையை எவ்வாறு விளக்குவாய்?

 5. லாந்தனைடுகள் மற்றும் ஆக்டினைடுகளின் பொதுவான எலக்ட்ரான் அமைப்பினை தருக.

 6. அயனி ஆரம் கணக்கிட உதவும் பாலிங்கின் இரு கூற்றுகள் யாவை?

 7. சோடியம் மற்றும் மெக்னீசியத்தின் அயனியாக்கும் ஆற்றல் மதிப்புகளை ஒப்பிட்டால், சோடியத்தை விட மெக்னீசியத்தின் அயனியாக்கும் ஆற்றல் மதிப்பு அதிகம். இதற்கான காரணங்களை பட்டியலிடுக.

 8. அடுத்தடுத்த அயனியாக்கும் ஆற்றல் மதிப்புகள் எவ்வாறு அமையும்? உன் விடைக்கான காரணத்தை கூறு.

 9. முதலாம் தொகுதியில் சீசியம் மட்டுமே ஒளிமின் விளைவை ஏற்படுத்தும். காரணம் கூறு.

 10. அயனியாக்கும் ஆற்றலுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள பின்வரும் வரையறை சரியானது? ஏன்?
  "ஒரு அணுவின் இணைதிற கூட்டில் இலகுவாக பிணைக்கப்பட்டுள்ள எலக்ட்ரானை நீக்க தேவையான ஆற்றல் அயனியாக்கும் ஆற்றல்"

*****************************************

Reviews & Comments about 11th வேதியியல் - தனிமங்களின் ஆவர்த்தன வகைப்பாடு இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Chemistry - Periodic Classification Of Elements Two Marks Questions )

Write your Comment